สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ส่วนที่ 1 ข้อมูลนิสิต
ภาคการศึกษา :          ปีการศึกษา

รหัสบัตรประชาชน :
ชื่อ - สกุล(ไทย) :   นาย นางสาว นาง   

Name(Eng) :         Mr. Ms. Miss.   
รหัสนิสิต :      

คณะ :      

สาขา :

ชั้นปี :      

GPA :       *(ภาคเรียนที่ผ่านมา)    GPAX :       *

หน่วยกิตที่ได้ :       *   อาจารย์ที่ปรึกษา :       *

โทรศัพท์ :       *    E-Mail :       *

ส่วนที่ 2 ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์ :

ส่วนที่ 3 บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
ชื่อสกุล :       *    ความเกี่ยวข้อง :       *

อาชีพ :       *    สถานที่ทำงาน :      

ที่อยู่ :

จังหวัด :   รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์ :

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานเบื้องต้น
ภูมิภาคที่นิสิตสนใจไปปฏิบัติงาน
กทม.และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้

ลักษณะงานที่สนใจ
งานภาคสนาม งานวิจัย งานห้องปฏิบัติการ งานการตลาด งานสายการผลิต งานอื่นๆระบุ   

ความสามารถด้านภาษา
ภาษาอังกฤษ ระดับ :   ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้   

ภาษาอื่นๆ ระบุ :   ระดับ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้
ข้อมูลสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ(ไทย) :       *   

ชื่อสถานประกอบการ(ENG) :       *

ที่อยู่สถานประกอบการ :      

รหัสไปรษณีย์ :      

โทรศัพท์ :         โทรสาร :

เว็บไซต์ :   อีเมล์ :

ระยะเวลาปฏิบัติงาน : วันที่เริ่มต้น :       วันที่สิ้นสุด :

ลักษณะงาน :
        
ข้อมูลส่วนตัวนิสิต
ชื่อ - สกุล(ไทย) :   นาย นางสาว นาง   

บัตรประชาชนเลขที่ :       *   ออกให้ ณ :       *

วันออกบัตร :       วันหมดอายุ :

เชื้อชาติ :       *   ศาสนา :       *

วัน/เดือน/ปี เกิด :       *   สถานที่เกิด :       *

ส่วนสูง :       Cm. *   น้ำหนัก :       Kg. *

โรคประจำตัว :       *

ชื่อ-สกุล บิดา :       * อายุ :       *   อาชีพ :       *

ชื่อ-สกุล มารดา :       * อายุ :       *   อาชีพ :       *

ที่อยู่ บิดา-มารดา :       *

จังหวัด :       *   รหัสไปรษณีย์ :       *

โทรศัพท์ :       *   โทรสาร :       *

จำนวนพี่น้อง :       *   นิสิตเป็นคนที่ :       *

ประวัติการศึกษา
มัธยมปลาย :  
ชื่อสถานศึกษา :       *   

สาขา :       *

ปีที่เริ่ม :       *   ปีที่จบ :       *

วุฒิการศึกษา :       *   เกรดเฉลี่ย :       *

ลักษณะงานที่นิสิตสนใจ :      
1:       *

2:       *   

3:       *

ประสบการณ์ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมนิสิต :      
1:       *

2:       *   

3:       *

ความสามารถหรือเกียรติคุณที่ได้รับ :      
1:       *

2:       *   

3:       *

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ :      
1:       *

2:       *   

3:       *

ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ :   มี ไม่มี / ใบอนุญาตเลขที่  

รถจักรยานยนต์ :   มี ไม่มี / ใบอนุญาตเลขที่  

กีฬา-ดนตรี :      
1:       *

2:       *   

3:       *

งานอดิเรก :      
1:       *

2:       *   

3:       *

สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการยืนยันข้อมูล(คลิกเพื่อยืนยัน)