ขั้นตอนการรับสมัคร

 • ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร เลือกเมนู สมัครออนไลน์
  กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยระบุรหัสประจำตัวประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียน
  และให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกข้อมูลการสมัคร (เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้)

 • ขั้นตอนที่ 2
  หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม ลงลายมือชื่อผู้สมัคร และติดรูปถ่ายด้านขวามือ

  หมายเหตุ กรณีไม่มีเครื่องปริ้น ให้ผู้สมัครบันทึกไฟล์ เพื่อปริ้นได้ โดยการบันทึกไฟล์เป็น PDF
  1. ให้ผู้สมัครกดปุ่ม พิมพ์ใบสมัครที่มุมด้านล่างซ้าย ตามขั้นตอนนี้

  2. ตั้งชื่อไฟล์

  3. นำไฟล์ที่เซฟไว้ไปปริ้น

 • ขั้นตอนที่ 3 ผู้สมัครแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร นำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
  1.ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มที่คณะฯกำหนด)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  4.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน รบ.1 ) จำนวน 1 ชุด
  5. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมติดรูปถ่าย
  หมายเหตุ : ในการยื่นใบสมัครให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆตามที่ระบุในใบสมัครให้ครบถ้วน
  ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
  โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS
  มาที่ : งานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  (โดยถือตราประทับไปรษณีย์ภายในกำหนดเวลารับสมัครเป็นสำคัญ)