กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ

เรื่อง สถานที่
อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์เคลื่อนที่เบื้องต้น รร. อนุบาลเมืองเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร DRONE รร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
อบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อบรมการทอผ้ายกดอกด้วยเครื่องทอผ้าชนิดกึ่งอัตโนมัติ ชุมชนบ้านโนนแสบง อ.กันทรวิชัย
คลินิวิศวกรรมบริการสัญจรครั้งที่ 1 บ้านโนนรัง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
การพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง:ชุดอุปกรณ์แช่และเพาะงอกข้าวเปลือกในขั้นตอนเดียวสำหรับผลิตข้าวฮาง บ้านโนนรัง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

บริการของหน่วยงาน

รายการ
วิศกรรมโยธา
1.การทดสอบเหล็ก
2.การทดสอบคอนกรีต
3.ทดสอบแผ่นพื้นสำเร็จรูป 1 ชุดไม่รวมเทคอนกรีตทับหน้า
4.ทดสอบแผ่นพื้นสำเร็จรูป 1 ชุดรวมเทคอนกรีตทับหน้า
5.คอนกรีตทับหน้า
6.ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
7.หัวหล่อคอนกรีต
8.การทดสอบโครงสร้างรับน้ำหนักแบบเต็มกำลัง
9.การทดสอบแบบเจาะตัวอย่าง Coring (คอนกรีต,ดินลูกรัง)
10. การทดสอบไม้
11.การทดสอบอิฐมอญ
12.การทดสอบดิน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของน้ำ
วิศวกรรมเครื่องกล(พลังงานและชีวภาพ)
1.ค่าผลิตน้ำมันชีวภาพ
2.ค่าวิเคราะห์น้ำมันชีวมวล
3.ค่าวิเคราะห์ชีวมวล
4.ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบของแก๊ส
5.ชุดทดสอบการแลกเปลี่ยนความร้อน concentric tube heat exchanger
6.ชุดทดสอบการหาความหนืดของน้ำมัน viscometer bath
7.การทดสอบหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง bomb calorimeter exchanger
8.ชุดทดสอบหาจุดวาปไฟและจุดติดไฟ flash and fire point exchanger
9.ชุดทดสอบแรงดึงแรงกดประเภทเหล็ก tension test(ขนาดไม่เกิน 16 มม.)
10.เครื่องยนต์ทดสอบ
วิศวกรรมชีวภาพ
1.การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเกษตรและอาหาร
2.การเตรียมวัสดุ

   - การบด การย่อยวัสดุเมล็ดพืชและอาหาร

   - การสไลด์แผ่นบาง ผลไม้ และเนื้อสัตว์

วิศวกรรมการผลิต
1.เครื่องฉีดพลาสติก ชิ้นงานทดสอบการดึงตามมาตรฐาน ASTM D638
2. เครื่องวิเคราะห์ความร้อน differental scanning calorimetry(DSC)
3.เครื่องบดย่อยพลาสติก
4.เครื่องผสมพอลิเมอร์แบบปิด(internal mixer)
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
1.การขึ้นรูปชิ้นงานด้วย 3D Printer แบบใช้ PLA
2.การขึ้นรูปชิ้นงานด้วย 3D Printer แบบใช้ ABS

ผลการดำเนินการทดสอบ

ที่ บริษัท
1 บริษัทพีแอนด์เอฟคลัซเทอร์
2 วีสถาปัตย์
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4 บริษัทพีแอนด์เอฟคลัซเทอร์
5 วีสถาปัตย์
6 แอ๊ดวาน์ซ สตีล แอนด์ แฟบริเคชั่น
7 แอ๊ดวาน์ซ สตีล แอนด์ แฟบริเคชั่น
8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
9 บริษัททีแอนด์เอฟคลัซเทอร์
10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11 วีสถาปัตย์
12 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
13 บ.ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
14 แอ๊ดวานซ์ สตีล แอนด์ แฟบริเคชั่น
15 หจก. อัมพลก่อสร้าง 2006
16 อบต. เหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด
17 กิจการร่วมค้า ซีเคซีเอช (สำนักงานใหญ่)
18 บริษัทอาร์ซีอาร์ จำกัด
19 หจก. สุธนาก่อสร้าง
20 หจก. มีมานะก่อสร้าง
21 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.รุ่งเรืองพาณิชย์
22 อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23 บริษัทแซนเทค เซ็นเตอร์ จำกัด
24 อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25 บ.มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
26 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27 โรงน้ำดื่มบัวทอง
28 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)
30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนชาติก่อสร้าง
31 ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนชาติก่อสร้าง
32 บ. มีเดีย บ๊อกเซสส์ จำกัด
33 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศสาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
34 วีสถาปัตย์
35 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางแก้ว 2009
36 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนก โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมหาสารคาม