คณะกรรมการประจำคณะ

  • รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ เเข็งเเรง

   ประธานกรรมการ

  • ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล

   กรรมการ

  • รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

   กรรมการ

  • รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

   กรรมการ

   • ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช

    กรรมการ

   • ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

    กรรมการ

   • ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ

    กรรมการ

   • ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์

    กรรมการ

   • ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

    กรรมการ

   • ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล

    กรรมการและเลขานุการ

   • นางวิรายา ภมรสมิต

    ผู้ช่วยเลขานุการ

   • นางสาวสุธิดา ชินโคตร

    ผู้ช่วยเลขานุการ