คณะกรรมการประจำคณะ

  • รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

   ประธานกรรมการ

  • ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล

   กรรมการ

  • ศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

   กรรมการ

  • รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช

   กรรมการ

   • รศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์

    กรรมการ

   • รศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

    กรรมการ

   • รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ

    กรรมการและเลขานุการ

   • ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด

    กรรมการ

   • ผศ.ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์

    กรรมการ

   • ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล

    กรรมการ

   • นางวิรายา ภมรสมิต

    ผู้ช่วยเลขานุการ

   • นางสาวสุธิดา ชินโคตร

    ผู้ช่วยเลขานุการ