ผู้บริหารคณะ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

อีเมล์ : keartisaks@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3029

ผู้บริหารคณะ

  • รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ

   รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร

   อีเมล์ :bopit.b@msu.ac.th

   เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3088

  • รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช

   รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายแผนและกิจการนิสิต

   อีเมล์ :sudsakorn.i@msu.ac.th

   เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3037

  • ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล

   รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

   อีเมล์ : n.seelsaen@msu.ac.th

   เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3094

  • ผศ.ดร. นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์

   รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่

   อีเมล์ : noppadol.s@msu.ac.th

   เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316

   • ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด

    หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

    อีเมล์ : nattapol.p@msu.ac.th

    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3016

   • ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์

    ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายประกันคุณภาพ

    อีเมล์ : songchai.w@msu.ac.th

    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3090

   • นางวิรายา ภมรสมิต

    หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

    อีเมล์ : viraya_P@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3058