ผู้บริหารคณะ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ เเข็งเเรง

อีเมล์ : anongrit.k@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3029

ผู้บริหารคณะ

  • ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล

   รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

   อีเมล์ : n.seelsaen@msu.ac.th

   เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3094

  • ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

   อีเมล์ :niwat.a@msu.ac.th

   เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3060

  • ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช

   รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ

   อีเมล์ : juckamas.l@msu.ac.th

   เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3008

  • ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

   อีเมล์ : sahalaph.h@msu.ac.th

   เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3080

   • ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ

    หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

    อีเมล์ : teerapat.c@msu.ac.th

    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3083

   • ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด

    ผุ้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย

    อีเมล์ : nattapol.p@msu.ac.th

    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3016

   • ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ

    ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

    อีเมล์ : lamul.w@msu.ac.th

    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3086

   • ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

    ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ

    อีเมล์ : yangyuen@yahoo.com

    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3093

   • นางวิรายา ภมรสมิต

    หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

    อีเมล์ : viraya_P@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3058