คณาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมการผลิต

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมชีวภาพ

สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์(ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาวิศวกรรมปฎิบัติ(ต่อเนื่อง)

  สาขาวิศวกรรมโยธา

 •  ผศ.ดร. รัตนา หอมวิเชียร

  ประธานหลักสูตร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.วิศวกรรมโยธา

  อีเมล์ : rathom@gmail.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3024

 • รศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :  Ph.D.Civil and Environmental Engineering

  อีเมล์ :k.chaimoon@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3094

 • รศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.วิศวกรรมโยธา

  อีเมล์ :sahalaph.h@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3080

 • รศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.วิศวกรรมโยธา

  อีเมล์ :raungrut.c@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3081

 • ผศ.ดร.อลงกรณ์ ละม่อม

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

  อีเมล์ :alongkorn_lamom@hotmail.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3042

 • ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.วิศวกรรมโยธา

  อีเมล์ :natthawit.j@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3079

 • ผศ.ดร. นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.วิศวกรรมโยธา

  อีเมล์ : noppadol.s@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • ผศ.ดร.ชัยชาญ โชติถนอม

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.วิศวกรรมโยธา

  อีเมล์ : chaicharn.c@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ด.(วิศวกรรมสำรวจ)

  อีเมล์ : siwa.k@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • ผศ.นบปนม แก้วหานาม

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (Geotechnical Engineering)

  อีเมล์ : napanom.k@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3084

 • อ.ณัฏฐพงษ์ ลาดบัตร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :  วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (Geotechnical Engineering)

  อีเมล์ :

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • สาขาวิศวกรรมการผลิต

  ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ

  ประธานหลักสูตร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. Machanical Engineering

  อีเมล์ : yottha.s@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3017

 • รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมโลหการ)

  อีเมล์ :sudsakorn.i@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3037

 • รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : D.Eng.Design and manufacturing engineering

  อีเมล์ :

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3026

 • รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :  Ph.D. (Engineering Mechanics and Energy)

  อีเมล์ :bopit.b@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3088

 • ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.(Industrial and Manufacturing Engineering)

  อีเมล์ : onuma.l@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3089

 • อ.ดร.สริญญา ศาลางาม

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :

  อีเมล์ : sarinya.sa@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • อ.กฤต จันทรสมัย

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

  อีเมล์ : krit@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

   ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย์

   ประธานหลักสูตร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Mechanical Engineering)

  อีเมล์ : nuchida1@gmail.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3085

 • รศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :Ph.D. (Chemical Engineering)

  อีเมล์ : adisak_pattiya@yahoo.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3036

 • ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

  อีเมล์ : juckamas.l@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3008

 • ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)

  อีเมล์ : tawatchai.k@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3068

 • ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

  อีเมล์ : suphan.y@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3093

 • ผศ.ดร.โสภา แคนสี

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

  อีเมล์ : sopa.c@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 •  ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : D.ENG (Mechanical Engineering)

  อีเมล์ : teerapat.c@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3068

 • อ.ดร.นรินทร์ ศิริวรรณ

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)

  อีเมล์ : narin.s@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • สาขาวิศวกรรมชีวภาพ

  ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์

  ประธานหลักสูตร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(เทคโนโลยีอุณหภาพ)

  อีเมล์ :songchai.w@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3090

 • ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปร.ด.(เทคโนโลยีอุณหภาพ)

  อีเมล์ :

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3082

 • ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)

  อีเมล์ : nattapol.p@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3016

 • ผศ.ดร.นเรศ มีโส

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)

  อีเมล์ :nareat.m@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3087

 • ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.(Food Science and Technology)

  อีเมล์ :lamul.w@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3086

  สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

 • อ.คเณศ ถุงออด

  ประธานหลักสูตร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :วศ.ม.(วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ)

  อีเมล์ : kaned.th@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :D.Eng.(Mechatronics)

  อีเมล์ : theerayuth.c@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3004

 • ผศ.เกสร วงศ์เกษม

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

  อีเมล์ :kasorn.wong@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3038

 • ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Mechatronics Computer Science)

  อีเมล์ :kiattisin.k@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3061

 • ผศ.ดร.วสันต์ ด้วงคำจันทร์

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :Ph.D. (Food Engineering)

  อีเมล์ : wasan.d@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 •  อ.ปริญญ์ ชุปวา

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

  อีเมล์ : prarin.c@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • อ.ปิยพัฒน์ พานเมือง

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

  อีเมล์ : piyapat.p@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 • อ.ศตวรรษ ทวงชน

  ประธานหลักสูตร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.(สิ่งแวดล้อม)

  อีเมล์ :  sattawat.th@gmail.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ เเข็งเเรง

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)

  อีเมล์ : anongrit@hotmail.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3029

 • ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :Ph.D.(Environmental Engineering)

  อีเมล์ : n.seelsaen@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3094

 • ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :Ph.D.(Environmental Engineering)

  อีเมล์ : petchpengchai@zoho.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3062

 • อ.ดร.วจัสกร กาญจนะ

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :Ph.D.(Environmental Engineering)

  อีเมล์ : wajussakorn.k@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3062

 • อ.ดร.สุรชัย วงชารี

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :Ph.D.(Environmental Engineering)

  อีเมล์ : surachai.wongcharee@outlook.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • อ.ดร.ชัยยงค์ เสริมผล

  ประธานหลักสูตร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

  อีเมล์ : chaiyong.s@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปร.ด (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  อีเมล์ : wor_nui@yahoo.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3078

 • รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปร.ด (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

  อีเมล์ : aurasopon@yahoo.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3075

 • ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :Ph.D (Electrical and Electronic Engineering)

  อีเมล์ : chonlatee.p@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3040

 • ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  อีเมล์ : nattawoot.s@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3063

 • ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Electrical Engineering)

  อีเมล์ : niwat.a@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3060

 • ผศ.ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะ

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :Ph.D. (Engineering)

  อีเมล์ : supannika.w@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • อ.ดร.นวรัตน์ พิลาแดง

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

  อีเมล์ : nawarat.p@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3088

 • อ.ทวีศักดิ์ ทองแสน

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

  อีเมล์ : taweesak.t@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • อ.อดิศร นวลอ่อน

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  อีเมล์ :Adisorn_bigpig@hotmail.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • อ.กฤตานน ประเทพา

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

  อีเมล์ : prathepha777@gmail.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

  สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์(ต่อเนื่อง)

 •  อ.ปริญญ์ ชุปวา

  ประธานหลักสูตร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

  อีเมล์ : prarin.c@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • ผศ.เกสร วงศ์เกษม

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

  อีเมล์ :kasorn.wong@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3038

 • อ.ปิยพัฒน์ พานเมือง

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

  อีเมล์ : piyapat.p@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

  สาขาวิศวกรรมปฏิบัติ(ต่อเนื่อง)

 • ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

  ประธานหลักสูตร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :Ph.D (Electrical and Electronic Engineering)

  อีเมล์ : chonlatee.p@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3040

 • ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ด.(วิศวกรรมสำรวจ)

  อีเมล์ : siwa.k@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 • ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.วิศวกรรมโยธา

  อีเมล์ :raungrut.c@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3081

 • รศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ

  วุฒิการศึกษาสูงสุด :Ph.D. (Chemical Engineering)

  อีเมล์ : adisak_pattiya@yahoo.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3036

 • ผศ.ดร.อลงกรณ์ ละม่อม

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

  อีเมล์ :alongkorn_lamom@hotmail.com

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3042