คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || Engineering Mahasarakham University

 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดสอนในระดับปริญญาโท 3 สาขา ได้แก่
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า