สำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางวิรายา ภมรสมิต

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) MBA

อีเมล์ : viraya_P@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3058

งานบริหารและธุรการ

  • นางสาวพัชนี คำวงษา

   ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   วุฒิการศึกษาสูงสุด : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

   อีเมล์ : Phatchanee3124@hotmail.com

   เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3044

  • นางสาวสุธิดา ชินโคตร

   ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

   วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปวช.(บัญชี)

   อีเมล์ :opo_pay@hotmail.com

   เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3012

  • นางสาวเกศรินทร์ ภูผานี

   ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

   อีเมล์ : kessarin.p@msu.ac.th

   เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3011

  • นางอรุณี กลิ่นผกา

   ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

   วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (บริหารการศึกษา)

   อีเมล์ : nee_01arunee@hotmail.com

   เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3034

   • งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

   • นางสาวพักตร์วิภา ขันผง

    ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : บช.บ.(บัญชีบัญฑิต)

    อีเมล์ : Khanpong_m@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3007

   • นางลำพูน ศรีโพธิ์ผา

    ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : บชบ. (บัญชีบัณฑิต)

    อีเมล์ : prawn_2@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3027

   • นางสาวชญาภา ชาดา

    ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปวส.การบัญชี

    อีเมล์ : nanpan2009@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3027

   • นายวิรุฬ พลชำนิ

    ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

    อีเมล์ :wirun.p@msu.ac.th

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3014

   • นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ์

    ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : บช.บ.การบัญชี

    อีเมล์ : jantima_koy@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40   ต่อ 3014

    งานบริการการศึกษา/งานกิจการนิสิต

   • นางสาวเสาวลักษณ์ เรียงพรม

    ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)

    อีเมล์ : meaw.msu@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ  3018

   • นางสาวสุภาวดี  กั้วพงษ์

    ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : บช.บ.(บัญชีบัณฑิต) 

    อีเมล์ : mbsw_kuapong@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ  3018

   • นางสาววรินญา ชื่นใจ

    ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ศศบ.(อังกฤษธุรกิจ)

    อีเมล์ : c_warinya@hotmail.co.th

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3009

   • สิบเอกอธิวัฒน์  อุดมก้านตง

    ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ร.บ.(การเมืองการปกครอง)

    อีเมล์ : Atiwat_cpg@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3018

   • นายสถาพร พวงมะลัย

    ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ร.บ.(การเมืองการปกครอง)

    อีเมล์ : Sataporn.p@msu.ac.th

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3009

    งานนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพการศึกษา

   • นายพยุงศักดิ์ ภักดีพล

    ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ร.บ.(บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)

    อีเมล์ : p_phugdeephol@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3015

   • นายชยภร ศิริโยธา

    ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

    อีเมล์ : chayaporn84@gmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3015

    งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

   • นางสาวชิตชนก ทิพย์โสดา

    ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

    อีเมล์ : chanok1984@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ3010

   • นางสาวพัชรา ติตะสี

    ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต

    อีเมล์ : ft_v.i.p@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ  3010

    งานโสตทัศนูปกรณ์และงานคอมพิวเตอร์

   • นายปัญญา จีระฉัตร

    ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :  วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

    อีเมล์ : pjeerachat@windowslive.com

   • นางสาวนิตยา คำมูลนาม

    ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

    อีเมล์ : nittaya.ku@msu.ac.th

    งานอาคารสถานที่

     • นายนัฐราช แสนมีมา

      ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

      วุฒิการศึกษาสูงสุด :  วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล(การผลิต)

      อีเมล์ : nattarat.s@msu.ac.th

     • นางสาวลักขณา สุวรรณชัย

      ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

      วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.วิศวกรรมโยธา

      อีเมล์ :lakkana.s@msu.ac.th

     • นางสาวภูพิงค์ ช่วยอุดม

      ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

      วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ(ชีวภาพ)

      อีเมล์ : bttp_pinkky@yahoo.com

     • นายปิยะดนัย รักหนองแซง 

      ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

      วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ. เกษตรกลวิธาน

      อีเมล์ : piyadanai.bath@gmail.com

      • นายธวัช กองสี

       ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

       อีเมล์ : Tawat.k@msu.ac.th

      • นายสุระ ทับสีแก้ว

       ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

       วุฒิการศึกษาสูงสุด :อ.วท.(อิเล็กทรอนิกส์)

       อีเมล์ : sura.t@msu.ac.th

      • นายธีรานันท์ ขันงาม

       ตำแหน่ง: วิศวกรปฏิบัติการ

       วุฒิการศึกษาสูงสุด :วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล(วิศวกรรมการผลิต)

       อีเมล์ : Teeranun5241@hotmail.com

      • นายสุรเชษฐ สวนจันทร์

       ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ.การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

       อีเมล์ :

      • นายยุทธนา ออดไธสง

       ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปวส.ช่างเทคนิคโลหะ

       อีเมล์ : yuttana.o@msu.ac.th

      • นายศิวณัทร ศรีโลห้อ

       ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ. เมคาทรอนิกส์

       อีเมล์ : siwanut.sk@gmail.com

      • นายธนภัทร นวลทูล

       ตำแหน่ง: วิศวกร

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ. เมคาทรอนิกส์

       อีเมล์ : @msu.ac.th

       งานบริการวิชาการ

      • นายมีศักดิ์ธนา  พัวพิทยาธร

       ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ.วิศวกรรมโยธา(วิศวกรรมชนบท)

       อีเมล์ : Meesak.p@msu.ac.th

      • นางสาวตรีญาภัทร์ แสงตา

       ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ.(เกษตรสาขาดินและน้ำ)

       อีเมล์ : treeyapat.s@msu.ac.th

      • นายสุวิทย์ เสนาลาด

       ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปวส.(ช่างไฟฟ้ากำลัง)

       อีเมล์ : suwit.sena@msu.ac.th

      • นายสมนึก พันเสนา

       ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)

       อีเมล์ : Somnuek12042531@gmail.com

       งานยานยนต์และคนสวน

      • นายณัฐพล เอื้อนไธสง

       ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

      • นายชุติพนธ์ โคตรชา

       ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

      • นายเอ็ม ราสุวรรณ

       ตำแหน่ง: คนงาน