สำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางวิรายา ภมรสมิต

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) MBA

อีเมล์ : viraya_P@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3058

                          
                          

กลุ่มงานบริหารและแผน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและแผน

นายพยุงศักดิ์ ภักดีพล

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ร.บ.(บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)

อีเมล์ : p_phugdeephol@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3015

งานบริหารและธุรการ

  • นางสาวพัชนี คำวงษา

   ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   วุฒิการศึกษาสูงสุด : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

   อีเมล์ : Phatchanee3124@hotmail.com

   เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3044

  • นางสาวสุธิดา ชินโคตร

   ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

   วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปวส.(บัญชี)

   อีเมล์ :opo_pay@hotmail.com

   เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3012

  • นางสาวเกศรินทร์ ภูผานี

   ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

   อีเมล์ : kessarin.p@msu.ac.th

   เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3011

  • นางอรุณี กลิ่นผกา

   ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

   วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (บริหารการศึกษา)

   อีเมล์ : nee_01arunee@hotmail.com

   เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3034

  • งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
   • นางสาวพักตร์วิภา ขันผง

    ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : บช.บ.(บัญชีบัญฑิต)

    อีเมล์ : Khanpong_m@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3007

   • นางลำพูน ศรีโพธิ์ผา

    ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : บชบ. (บัญชีบัณฑิต)

    อีเมล์ : prawn_2@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3027

   • นางสาวชญาภา ชาดา

    ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปวส.การบัญชี

    อีเมล์ : nanpan2009@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3027

   • นายวิรุฬ พลชำนิ

    ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

    อีเมล์ :wirun.p@msu.ac.th

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3014

   • นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ์

    ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : บช.บ.การบัญชี

    อีเมล์ : jantima_koy@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40   ต่อ 3014

   งานนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพการศึกษา
   • นายพยุงศักดิ์ ภักดีพล

    ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ร.บ.(บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)

    อีเมล์ : p_phugdeephol@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3015

   • นายชยภร ศิริโยธา

    ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

    อีเมล์ : chayaporn84@gmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ 3015

   งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
   • นางสาวชิตชนก ทิพย์โสดา

    ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

    อีเมล์ : chanok1984@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ :043-754321-40 ต่อ3010

   • นางสาวพัชรา ติตะสี

    ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต

    อีเมล์ : ft_v.i.p@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ  3010

   งานโสตทัศนูปกรณ์และงานคอมพิวเตอร์
   • นายปัญญา จีระฉัตร

    ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :  วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

    อีเมล์ : pjeerachat@windowslive.com

   • นางสาวนิตยา คำมูลนาม

    ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

    อีเมล์ : nittaya.ku@msu.ac.th

   งานยานยนต์
   • นายชุติพนธ์ โคตรชา

    ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์


   กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

   นางสาวเสาวลักษณ์ เรียงพรม

   ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

   วุฒิการศึกษาสูงสุด :  กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

   อีเมล์ :saowaluk.r@hotmail.com

   เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3018

   งานบริการการศึกษา/งานกิจการนิสิต
   • นางสาวเสาวลักษณ์ เรียงพรม

    ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :  กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

    อีเมล์ :saowaluk.r@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3018

   • นางสาวสุภาวดี  กั้วพงษ์

    ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : บช.บ.(บัญชีบัณฑิต) 

    อีเมล์ : mbsw_kuapong@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ  3018

   • นางสาววรินญา ชื่นใจ

    ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ศศบ.(อังกฤษธุรกิจ)

    อีเมล์ : c_warinya@hotmail.co.th

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3009

   • สิบเอกอธิวัฒน์  อุดมก้านตง

    ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ร.ม.(การเมืองการปกครอง)

    อีเมล์ : Atiwat_cpg@hotmail.com

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3018

   • นายสถาพร พวงมะลัย

    ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

    วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ร.บ.(การเมืองการปกครอง)

    อีเมล์ : Sataporn.p@msu.ac.th

    เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3009


   กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการวิชาการ

   หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการวิชาการ

   นายนัฐราช แสนมีมา

   ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

   วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

   อีเมล์ : nattarat.s@msu.ac.th

    งานอาคารสถานที่
     • นายนัฐราช แสนมีมา

      ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

      วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

      อีเมล์ : nattarat.s@msu.ac.th

     • นางสาวลักขณา สุวรรณชัย

      ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

      วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.วิศวกรรมโยธา

      อีเมล์ :lakkana.s@msu.ac.th

     • นางสาวภูพิงค์ ช่วยอุดม

      ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

      วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ(เทคโนโลยีชีวภาพ)

      อีเมล์ : bttp_pinkky@yahoo.com

     • นายศิวณัทร ศรีโลห้อ

      ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

      วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ. เมคาทรอนิกส์

      อีเมล์ : siwanut.sk@gmail.com

      • นายสุระ ทับสีแก้ว

       ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

       วุฒิการศึกษาสูงสุด :อ.วท.อิเล็กทรอนิกส์

       อีเมล์ : sura.t@msu.ac.th

      • นายสุรเชษฐ สวนจันทร์

       ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ.การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

       อีเมล์ :surachet.s@msu.ac.th

      • นายยุทธนา ออดไธสง

       ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปวส.ช่างเทคนิคโลหะ

       อีเมล์ : yuttana.o@msu.ac.th

      งานบริการวิชาการ
      • นายมีศักดิ์ธนา  พัวพิทยาธร

       ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ.วิศวกรรมโยธา(วิศวกรรมชนบท)

       อีเมล์ : Meesak.p@msu.ac.th

      • นางสาวตรีญาภัทร์ แสงตา

       ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ.เกษตรสาขาดินและน้ำ

       อีเมล์ : treeyapat.s@msu.ac.th

      • นายสุวิทย์ เสนาลาด

       ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง

       อีเมล์ : suwit.sena@msu.ac.th

      • นายสมนึก พันเสนา

       ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

       วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)

       อีเมล์ : Somnuek12042531@gmail.com