หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง)

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Practical Engineering (Continuing Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปฏิบัติ)

  (ชื่อย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมปฏิบัติ)

  ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Practical Engineering)

  (ชื่อย่อ) : B.Eng. (Practical Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต) จำนวน 18 หน่วยกิต


(2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ) ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
   2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน จำนวน 18 หน่วยกิต