งานวิจัย

หน่วยวิจัย

หน่วยวิจัย ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 12 หน่วยวิจัย

ที่ ชื่อหน่วยวิจัย
1 หน่วยวิจัยคอนกรีตและคอมพิวเตอร์ (Concrete and Computer Research Unit)
2 หน่วยวิจัยแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม (Water Resources and Environmental Engineering Research Unit)
3 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Postharvest Technology and Agricultural Machinery Engineering Research Unit)
4 หน่วยวิจัยพลังงานรังสีอาทิตย์และแหล่งพลังงานสำรอง (Solar Energy and Energy Resources Research Unit)
5 หน่วยวิจัยท่อความร้อนและออกแบบอุปกรณ์ทางความร้อน (Heat Pipe and Thermal Equipment Design Research Unit)
6 หน่วยวิจัยเมคาทรอนิกส์ (Mechatronics Research Unit)
7 หน่วยวิจัยการผลิตและวัสดุ (Manufacturing and Materials Research Unit)
8 หน่วยวิจัยพลังงานชีวภาพและทรัพยากรหมุนเวียน (Bio-Energy and Renewable Resources Research Unit)
9 หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร (Electronics for Agriculture Research Unit)
10 หน่วยวิจัยทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering Research Unit)
11 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Drying Technology for Agricultural Products Research Unit)
12 หน่วยวิจัยแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงคำนวณและระบบเชิงแสง (Computational Electromagnetics and Optical Systems Research Unit)

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 ศูนย์

1.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Center of Excellence in Postharvest Technology and Agricultural Machinery Engineering)

2.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยพลังงานทางเลือก (Center of Excellence in Alternative Energy)

โครงการวิจัย ทุนภายใน
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
1 พฤติกรรมทางกลของคานหูช้างและคานลึกรีแอคทีฟเพาเดอร์คอนกรีตที่ไม่เสริมเหล็กรับแรงเฉือน ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล หัวหน้าโครงการ
2 การจัดการน้ำชุมชนลุ่มน้ำชีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง หัวหน้าโครงการ
3 การพัฒนาโค้งควบคุมสำหรับการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำโดยใช้วิธีเทคนิคการค้นหาแบบทาบู รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง หัวหน้าโครงการ
4 Design Construction and Validation of Planar Probe for Measuring Complex Relative Permittivity of Materials อ.ดร.นวรัตน์ พิลาแดง หัวหน้าโครงการ
5 An Improvement of Reservoir Rule Curves under Inflow Change ผศ.ดร.รัตนา หอมวิเชียร หัวหน้าโครงการ
6 Power Saving Approach based on Time Triggered Architecture for Wireless Accelerometer System รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ หัวหน้าโครงการ
7 การประยุกต์ใช้วิธีผสมผสานระหว่างวิธี Saving กับ GA สำหรับปัญหาการหาเส้นทางการขนส่ง อ.ดร.สริญญา ศาลางาม หัวหน้าโครงการ
8 การวิเคราะห์การพิบัติของอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง หัวหน้าโครงการ
9 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์ หัวหน้าโครงการ
10 ผลการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนประเภทแบบทดสอบและกิจกรรมเรียนรู้ดิจิทัลของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ทวีศักดิ์ ทองแสน หัวหน้าโครงการ
11 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ4 ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์ หัวหน้าโครงการ
12 การผลิตคอนกรีตกึ่งสำเร็จรูป ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ หัวหน้าโครงการ
13 การออกแบบและพัฒนาเครื่องขัดเปลือกอ้อยสำหรับคั้นน้ำ ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
14 กาแฟอบแห้งด้วยกระบวนการฮันนี่ ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ หัวหน้าโครงการ
15 ระบบเตือนภัยทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล หัวหน้าโครงการ
16 การพัฒนาดินปลูกผสมมูลไส้เดือนและปุ๋ยอัดเม็ดจากมูลไส้เดือน ผศ.ดร.โสภา แคนสี หัวหน้าโครงการ นายพลวัฒน์ พลเตชะ นิสิตระดับปริญญาโท ผู้ร่วมวิจัย
17 การออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ อ.ทวีศักดิ์ ทองแสน หัวหน้าโครงการ
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งแผ่นจากข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ หัวหน้าโครงการ
19 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำสลัดครีมสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผศ.ดร.นเรศ มีโส หัวหน้าโครงการ
20 การปรับปรุงส่วนผสมอิฐมอญโดยใช้วัสดุเหลือทิ้ง อ.ณัฏฐพงษ์ ลาดบัตร หัวหน้าโครงการ
21 การเพิ่มมูลค่าถ่านไม้โดยการเปลี่ยนสภาพเป็นถ่านกัมมันต์ ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ หัวหน้าโครงการ
22 การแปรรูปปลาแดดเดียวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนจากชีวมวล ผศ.ดร.โสภา แคนสี หัวหน้าโครงการ
23 การใช้ประโยชน์จากเถ้าก้นเตา-ของเสียจากเตาเผาในกระบวนการผลิตแหอวน รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี หัวหน้าโครงการวิจัย นายกานต์ นามีผล นิสิตระดับปริญญาโท ผู้ร่วมวิจัย
24 ผลขอคาร์บอนสมดุลต่อพฤติกรรมของกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่อขาวเติมธาตุผสมหลายชนิด รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช หัวหน้าโครงการวิจัย นายภูริต สินภักดี นิสิตระดับปริญญาโท ผู้ร่วมวิจัย
โครงการวิจัย ทุนภายนอก
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
1 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อสำรวจภายในท่อโลหะโค้ง อ.คเณศ ถุงออด หัวหน้าโครงการ ผศ.เกสร วงศ์เกษม นักวิจัย อ.ปริญญ์ ชุปวา ผู้ช่วยนักวิจัย
2 การศึกษาและการพัฒนาอุปกรณ์จับและถ่ายเทสำหรับถังกลมบรรจุสารเคมี ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล หัวหน้าโครงการ
3 ผลของน้ำหนักโมเลกุลของพอลิแอลแล็กไทด์และพอลิดีแล็กไทด์ต่อการเกิดสเตริโอคอมเพล็กซ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ หัวหน้าโครงการ
4 การพัฒนาเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับโรงสีข้าว ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล อาจารย์ที่ปรึกษา นายนพชัย คงเจริญ นิสิตผู้ช่วยวิจัย
5 การเตรียมพลาสติกชีวภาพและการเติมสารเติมแต่ง สำหรับการขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติกหูหิ้ว ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวภาลัดดา เนื่องแก้ว นิสิตผู้ช่วยวิจัย
6 การพัฒนาการผลิต การออกแบบ และส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มี ฟังก์ชันการใช้งานเฉพาะจากเส้นใยไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหมอีรี่แบบครบวงจร ผศ.เกสร วงศ์เกษม ผู้ร่วมงานวิจัย
7 การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดพันธ์ภูแลอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ ผู้ร่วมโครงการ ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด ผู้ร่วมโครงการ
8 การปรับปรุงขั้นตอนการอบแห้งเห็ดแผ่นอบกรอบเพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มกำลังการผลิตของเห็ดแผ่นอบกรอบ ผศ.ดร.นเรศ มีโส หัวหน้าโครงการ
9 โครงการเครื่องอบแห้งแบบความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ (P0466) ระยะที่ 2 บริษัท ไฮเทคไบโอ (ประเทศไทย) จำกัด ผศ.ดร.นเรศ มีโส ผู้ให้บริการนวัตกรรม
10 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมันสำปะหลัง ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน อาจารย์ที่ปรึกษา นายอภิสิทธิ์ ภูผิวผา นิสิตผู้ช่วยวิจัย
11 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายโดยใช้วัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ อ.ดร.ชัยยงค์ เสริมผล

ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ ผลงานทางวิชาการ ฐานข้อมูล
1 Rittidech, S., & Rodbumrung, A. (2017). Behavior of Corrosion of a Heat Pipe Cooling Device in a Computer. Engineering, Technology & Applied Science Research, 7(6), 2293-2295. ISI/Scopus
2 Pinate, W., & Rittidech, S. (2018). Critical heat flux of a two-phase closed thermosyphon with fins. Journal of Mechanical Science and Technology, 32(5), 2357-2364. ISI/Scopus
3 Jengsooksawat, S., Rittidech, S., & Booddachan, K. (2018). Loop Thermosyphon with Vapor Chamber Installation for Energy Thrift in a Chilli Oven. Journal of Engineering Thermophysics, 27(1), 119-135. ISI/Scopus
4 Sirima, P., Rattanapun, T., & Ongwandee, M. (2018). Ability of artificial and live houseplants to capture indoor particulate matter. Indoor and Built Environment , 27(1), 121-128. Scopus
5 Wisaeng, K., & Sa-ngiamvibool, W. (2017). Automatic detection and recognition of optic disk with maker-controlled watershed segmentation and mathematical morphology in color retinal images. Soft Computing, 1-11. Scopus
6 Wisaeng, K., & Sa-Ngiamvibool, W. (2018). Improved fuzzy C-means clustering in the process of exudates detection using mathematical morphology. Soft Computing, 22(8), 2753-2764. Scopus
7 Phorncharoen, S., & Sa-Ngiamvibool, W. (2018). A proposed round robin scheduling algorithm for enhancing performance of CPU utilization. Przeglad Elektrotechniczny, 94(4).26-29 ISI/Scopus
8 Thanakorn , D. & Sa-ngiamvibool, W. (2018) .The Measurement Technique of Surface Tension Using Inductance Values. Przeglad Elektrotechniczny, 94(4), 118-121. ISI/Scopus
9 Kangrang, A., Pakoktom, W., Nuannukul, W., Chaleeraktrakoon, C. (2017). Adaptive reservoir rule curves by optimisation and simulation. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Water Management, 170(5), 219-230. ISI/Scopus
10 Kangrang, A., Prasanchum, H., Hormwichian, R. (2017). Future runoff under land use and climate changes in the Ubolratana Basin, Thailand. International Journal of Ecology and Development, 32(3), 53-66. ISI/Scopus
11 Prasanchum, H., Kangrang, A. (2018). Optimal reservoir rule curves under climatic and land use changes for Lampao Dam using Genetic Algorithm. KSCE Journal of Civil Engineering, 22(1), 351-364. ISI/Scopus
12 Kangrang, A. , Prasanchum, H. & Hormwichian, R. (2018). Development of Future Rule Curves for Multipurpose Reservoir Operation Using Conditional Genetic and Tabu Search Algorithms. Advances in Civil Engineering 2018, Article ID 6474870, 10 p ISI/Scopus
13 Jamradloedluk, J. & Lertsatitthanakorn , C. (2017). Influences of Mixing Ratios and Binder Types on Properties of Biomass Pellets. Energy Procedia ,138, 1147-1152. Scopus
14 Poogungploy, P. , Poomsa-ad, N. & Wiset, L. (2018) . Control of microwave assisted macadamia drying. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy , 52(1), 60-72. Scopus
15 Wiriyaumpaiwong, S. & Jamradloedluk, J. (2017) . Distillation of Pyrolytic Oil Obtained from Fast Pyrolysis of Plastic Wastes .Author links open overlay panel. Energy Procedia , 138, 111-115. Scopus
16 Siriwan, N., Chompookham, T., Ding, Y., & Rittidech, S. (2017) . Mathematical model to predict heat transfer in transient condition of helical oscillating heat pipe. Songklanakarin Journal of Science & Technology, 39(6), 765-772. Scopus
17 Suwapaet, N. (2018). Introducing a Flipped Classroom to Engineering Students: A Case Study in Mechanics of Materials Course, 2018, Engineering International Conference (EIC2017), API Conference Proceedings, 1941, 020041-1 – 7 Scopus
18 Koson, R., Suwapaet, N. & Pattiya, A. (2018). Bio-oil production by fast pyrolysis of cassava residues in a free-fall reactor using liquid media-assisted condensation . Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects , 1-8. ISI/Scopus
19 Pholharn, D. , Srithep, Y. & Morris, J. (2018). Melt compounding and characterization of poly (lactide) stereocomplex/natural rubber composites, Polymer Engineering & Science ,58 (5), 713-718 Scopus
20 Hormvichian , R. , Tongsiri , J. & Kangrang, A. (2018) . Multipurpose Rule Curves for Multipurpose Reservoir by Conditional Genetic Algorithm. International Review of Civil Engineering, 9(3) ,114-121. ISI/Scopus
21 Assanai, T., & Cheerarot, R. (2017). Optimal parameters and performance of artificial bee colony algorithm for minimum cost design of reinforced concrete frames. Engineering Structures , 151, 802-820. Scopus
22 Wang, X., Wu, J., Chen, Y., Pattiya, A., Yang, H., & Chen, H. (2018). Comparative study of wet and dry torrefaction of corn stalk and the effect on biomass pyrolysis polygeneration . Bioresource technology, 258 , 88-97. ISI/Scopus
23 Panmuang, P., Thongsan, T., Suwapaet, N., Laohavanich, J., & Photong, C. (2018). A novel dual motor drive system for three wheel electric vehicles. In AIP Conference Proceedings , 1941(1), 020019-1 – 8. Scopus
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ ผลงานทางวิชาการ
1 Techarungruengsakul, R. & Kangrang, A. (2018). Optimal Rule Curves of Small Reservoir using Wind Driven Optimization and Flower Pollination Algorithm . Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018 , 146-151.
2 Ngamsert, R. & Kangrang, A. (2018). Application of Genetic Programming and Flower Pollination Algorithm for Searching Optimal Rule Curves of small reservoir . Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018 , 152-157.
3 Thongwan,T. & Kangrang, A. (2018). Application of Optimization Techniques for Searching Optimal Reservoir Rule Curves for Medium Reservoir. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018, 163-168.
4 Senasutham , R. Bureerat , S. Laohavanich , L. Chiawchanwattana , C. & Yangyuen , S. (2018). Design and Development of a Threading Machine for Tobacco Leaves. The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018) , Phang-Nga , Thailand , April 19 – 22 , 2018, 551 – 556.
5 Khampapai, P. Laohavanich , L. & Yangyuen , S. (2018). A Shelling Machine for Inca Peanuts. The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018) , Phang-Nga , Thailand , April 19 – 22 , 2018, 557 – 562.
6 Laohavanich , L. & Yangyuen , S. (2018). Rice Roasting Machine Using Infrared Ray. The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018) , Phang-Nga , Thailand , April 19 – 22 , 2018 , 602 – 609.
7 Sithihi ,P. Phupiewpha , A. Laohavanich , L. Chiawchanwattana , C. & Yangyuen , S. (2018). Design and Construction of a Cassava Tuber Knife Peeling Unit. The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018) , Phang-Nga , Thailand , April 19 – 22 , 2018 , 610 – 615.
8 Srisongkham, S., Phualek, S., Ngamkong, P., Ngernbath, W. & Photong, C. (2018). Comparison of Performance of Regenerative Power for Electric Vehicles between Single and Dual DC Motor Drive Systems. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018 , 216-219.
9 Nachaiyaphum , K. & Photong, C. (2018). Analysis of Hight Performance Savonious Wind Turbines for Low SpeedWind Applications . Comparison of Performance of Regenerative Power for Electric Vehicles between Single and Dual DC Motor Drive Systems. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018 ,220-224.
10 Thiangphadung , K. Adkalan, K. Ngernbath, W. Ngamkong ,P. & Photong, C. (2018). Design and Construction of a Simple Dual DC Motor Drive System for Three Wheel Electric Vehicles. Comparison of Performance of Regenerative Power for Electric Vehicles between Single and Dual DC Motor Drive Systems. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018 ,225-229.
11 Poomsa-ad, N. & Wiset, L. (2018). Disassembled Solar Greenhouse Dryer for Agricultural Products. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018 ,61-64.
12 Wiriyaumpaiwong , S. & Prapasanobon , A . (2018). Homogenization and Microwave Irradiation Enhancements of Betacyanin Extraction from Pitahaya Peel and Its Stability. 2018 4th International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineer (ICBAE2018). University of the Ryukyus,Japan. March 28-30,2018, 1-5.
13 Yangyuen , S. Srithep , Y. Laohavanich , L. & Chiawchanwattana , C. (2018). Factors affecting grated fiber form banana leaf stem. The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018) , Phang-Nga , Thailand , April 19 – 22 , 2018, 591 – 595.
14 Thung-od, K. , Boonyaprapasorn A., Maneewarn T., Lohit S. and Siritanon N. (2018). Adjustable Magnetic Force System for Climbing Robot” The 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 12-15 December 2017 , 794 – 799.
15 Boonyaprapasorn , A. , Natsupakpong, S. , Sa Ngiamsunthorn, P. & Thung-od, K. (2017). An Application of Finite Time Synergetic Control for Vaccination in Epidemic Systems. 2017 IEEE Conference on Systems, Process and Control (ICSPC 2017), 15–17 December 2017, Melaka, Malaysia, 30 – 35.
16 Butt, M. U., Morris, J., Patel, N., & Tsoi, J. K. P. (2017). Efficient contour generation on GPU for multivalued high resolution images. In Region 10 Conference, TENCON 2017-2017 IEEE ,1375-1380.
17 Khorchairphurn, W. Morris ,J. Chaimoon , K. Homwuttiwong, S. & Kumar Konda, P. Building a Crack Processing Toolkit. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018, 529-534.
ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ
ที่ ผลงานทางวิชาการ ฐานข้อมูล
1 ชยภร ศิริโยธา และ บพิธ บุปผโชติ. (2560) .การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิชา (กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) . วารสารสาระคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2560. หน้า 15 – 31. TCI/2
2 ไพบูลย์ โคตรพรหม และ สุดสาคร อินธิเดช . (2560). ผลของโมลิบดีนัมต่อความแข็งของเหล็กหล่อขาวเติมธาตุผสมหลายชนิดที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560, หน้า 734 – 739. TCI/1
3 Khoatepome, P. & Inthidech, S. (2018) . Behavior of Hardness in Heat-treated Multi-alloyed White Cast Irons with Varying Mo Content . MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 4(1), JANUARY-JUNE 2018, 7-11. TCI/2
4 กฤตานน ประเทพา และ อภินันท์ อุรโสภณ . (2560). การคัดแยกพฤติกรรมโคโดยไดนามิกส์ไทม์วอร์ปปิง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม . ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560. หน้า 740 – 748. TCI/1
5 จิรพันธ์ ทาแกง , วันไชย คำเสน และ อภินันท์ อุรโสภณ. (2560). การเพิ่มประสิทธิภาพการหาค่าที่เหมาะที่สุดแบบฝูงผึ้งหลายฝูงเพื่อแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดโดยพิจารณาถึงขีดจำกัดอัตราการเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาต้องห้าม. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 , หน้า 29 – 44. TCI/1
6 จิรพันธ์ ทาแกง , วันไชย คำเสน และ อภินันท์ อุรโสภณ. (2560). การปรับเปลี่ยนวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยการจำลองการอบเหนียวเพื่อแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดโดยพิจารณาถึงขีดจำกัดอัตราการเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาต้องห้าม. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 , หน้า 1 – 11. TCI/2
7 Poomsa-ad, N., Wiset, L. and Chapchaimoh, K. (2018). Exergy Analysis of Heat Pump Dryer. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 4(1), JANUARY-JUNE 2018, 12-16. TCI/2
8 ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร , ณัญธิวัฒน์ พลดี และ สุจินต์ บุรีรัตน์. (2561) . วิธีเรียนรู้แบบเพิ่มพูนโดยอาศัยกลุ่มประชากรแบบหลายเป้าหมายร่วมกับแบบจำลองเซอร์โรเกทสำหรับออกแบบหาขนาดและรูปร่างเหมาะที่สุดของระบบแขนยึดจับหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 11 ฉบับบที่ 1, มกราคม – มิถุนายน 2561, 42-50 TCI/1
9 Pasawang, T. and Chatchanayuenyong, T. (2018). Design, Development and Control of an Autonomous Underwater Robot “Poo-Pang” for Thai Navy Military. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 4(1), JANUARY-JUNE 2018 , 24-28. TCI/2
10 Sanala, C., Tisongmuang, C. & Pengchai, P. (2017). Possibility of Low-cost Water Desalination using Sporobolus Virginicus .MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 3(2), July – December 2017 , 1-4. TCI/2
11 กฤษวรฬฒ อุดมศรี, พีรศักดิ์ ท่อนคำ และ เพชร เพ็งชัย. (2560). การบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์โดยถังกรองไร้อากาศแบบไหลขึ้นที่เติมจุลินทรีย์จาวปลวกและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม . ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560, หน้า 728-733. TCI/1
12 Wiset, L. and Poomsa-ad , N. (2017). Parchment Coffee Drying Using Microwave Combined with Hot Air. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 3(2), July – December 2017 . 20-24. TCI/2
13 เนติ ศรีหานู และ ศิวา แก้วปลั่ง. (2560). การประมวลผลผลิตข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม MODIS กรณีศึกษา : ข้าวนาปีในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย. Journal of RESGAT วารสารสามคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 19 . หน้า 146-153 TCI/2
14 ศิวา แก้วปลั่ง และ เนติ ศรีหานู. (2560). การประมาณค่าชีวมวลของต้นข้าวก่อนข้าวออกรวงโดยการสำรวจระยะไกลด้วยอากาศยานไร้คนขับจากดัชนีพืช BNDVI และ GRVI กรณีศึกษา : ข้าวนาปีในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย. Journal of RESGAT วารสารสามคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 19 . หน้า 40-47 TCI/2
15 ศิวา แก้วปลั่ง. (2561).การประเมินการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับสำหรับการประมาณค่าชีวมวลเหนือพื้นดินของต้นหม่อน . ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 วันที่ 29 -30 มกราคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . แก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ 1, หน้า 381 – 387. TCI/1
16 Kaewplang , S. & Srihanu, N. (2017). An Evaluation of EO-1 Hyperion Data for Estimating Age of Rubber Plantation. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . Volume 3, Number 2, July – December 2017 , 5-9. TCI/2
17 นิกรศิลป์ บุญสมบัติ และ อดิศักดิ์ ปัตติยะ. (2560). ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาธรรมชาติในกระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็วของเหง้ามันสำปะหลังในเครื่องปฏิกรณ์แบบตกอิสระ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 12 ฉบับ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2560, หน้า 1 – 11 . TCI/1
18 C, Soemphol. (2018). Metamaterial – Based Microstrip Soil Moisture Sensors. SNRU Journal of sience and Technology, 10(3). September – December (2018) 165 – 169. TCI/2
19 Thung-od, K. (2017). Bus Label Detection for Blind People using Image Processing Technique. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 3(2), July – December 2017 , 25-28. TCI/2
20 Ladbut, N. , Pupitthayatorn, M. and Homwuttiwong, S. (2017). Water Permeability of Concrete after Exposed to High Temperatures . MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 3(2), July – December 2017 ,10-14. TCI/2
21 Kaewhanam, N. , Yeanyong, C. & Chokjaroen, T. (2018). Strength of Sand with varying Fine Content in Northeast Thailand. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 4(1), JANUARY-JUNE 2018 , 1-6. TCI/2
22 Ruksanook, P. , Banlue, K. , Roidoung, S. , Jantathai, S. , Inchuen S. & Duangkhamchan, W. (2017). Physical and Textural Qualities of Puffed Job’s Tears as Affected by Fluidized-bed Coating Conditions. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 3(2), July – December 2017 , 15-19. TCI/2
23 วัชรวิชญ์ ดาวสว่าง และ ศตวรรษ ทวงชน . (2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงกับแบบพัลส์ในกระบวนการรวมตะกอนน้ำขุ่นด้วยไฟฟ้า. SNRU Journal of science and Technology, 9(3). September – December (2017) , 617-623. TCI/1
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ที่ ผลงานทางวิชาการ
1 ยุธนา ศรีอุดม, อนุรัตน์ เทวตา, ไพโรจน์ จันทร์แก้ว, สัมพันธ์ ฤทธิเดช และ ธีรพัฒน์ ชมภูคํา. (2561). การศึกษาเชิงทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพแผงเซลลแสงอาทิตย์ โดยการระบายความร้อนด้วยท่อความร้อนแบบแบน. การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงาน ความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, 15-16 กุมภาพันธ์ 2561, ลำปางรีสอร์ท จ.ลำปาง.
2 ฤทธิไกร ไชยงาม, ยุพา พลตื้อ และ เกียรติศักดิ ศรีประทีป. (2561). การพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมจิตอาสาพัฒนาสังคมและชุมชน: รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป, 9-10 กรกฎาคม 2561, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร.
3 ฤทธิไกร ไชยงาม, เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช, พรทิพย์ อติชาติ, ณธพร สีบัวลา และ เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป. (2561). การจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป, 9-10 กรกฎาคม 2561, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร.
4 ศุภวัฒน์ ทัพสุริย์ และวรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล. (2560). ผลของรูปแบบสนามแม่เหล็กถาวรต่อการลดความกระด้างของน้ำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า 315 – 325.
5 พีระพงษ์ เพ็ชรไทย , วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล. (2560). สภาพอากาศและ CCQ ที่ส่งผลต่อระดับสัญญาณรบกวนของเครือข่ายแลนไร้สาย เขตจังหวัดยโสธร . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า 273 – 279.
6 ภูริต สินภักดี และ สุดสาคร อินธิเดช. (2560). ผลของค่าคาร์บอนสมดุลต่อความแข็งขณะทำกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่อขวาที่เติมธาตุผสมหลายชนิด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า130-137.
7 พิสิฐชัย โคสะสุ และ สุดสาคร อินธิเดช. (2560). ผลของธาตุซิลิกอนต่อความแข็งขณะทำกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 16%Cr ที่เติม 2%Mo.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560 ,หน้า90-95.
8 อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง , เจษฎา ตงศิริ และ เอกพงษ์ มานิล . (2561). การปรับปรุงโค้งควบคุมของอ่างเก็บน้ำด้วยเทคนิคแบท. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนครนายก.
9 จักรชัย ชิณโคตร และ เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล. (2561). การพัฒนาวิธีการระบุเพศดักแด้ไหมอีรี่ด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ครั้งที่ 3. วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.
10 เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล, นภาวัลย์ พันสมบัติ, ภาณุเดช เนียมไทสงค์ และ นพชัย คงเจริญ. (2560). การพัฒนาไลบรารี่ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ MCE@MSU สาหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบมีล้อ, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ, 30 ธันวาคม 2560 ประจำปี 2560, หน้า 56-64.
11 จักรชัย ชิณโคตร, นพชัย คงเจริญ, เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล และ อรอุมา ลาสุนนท์. (2560). การทดลองหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพสำหรับการระบุเพศดักแด้ไหมเพศผู้. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า 335 – 343.
12 อภิสิทธิ์ ภูผิวผา , ภูวดี ถูพะอ่าง , จักรมาส เลาหวณิช และ สุพรรณ ยั่งยืน . (2561). ออกแบบและสร้างชุดใบมีดปอกเปลือกมันสำปะหลัง. การประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.
13 สุริยา ปัตโชติชัย, ชัยชาญ โชติถนอม, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ และ อลงกรณ์ ละม่อม. (2561). การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงเดียวอย่างเหมาะสมด้วยอัลกอริทึมการแบ่งครึ่งช่วง . การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนครนายก.
14 ทรงฤทธิ์ พุทธลา, พิพรรธน์ อินปลัด, ชัยชาญ โชติถนอม และสหลาภ หอมวุฒิวงศ์ . (2561). สมบัติของวัสดุก่อผนังหลังผ่านความร้อนสูง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนครนายก.
15 ชัยชาญ โชติถนอม, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ , อลงกรณ์ ละม่อม , ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร , สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ , กรกนก บุญเสริม ,วันชัย สะตะ และ ปริญญา จินดาประเสริฐ. (2561). คอนกรีตผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าหนัก. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนครนายก.
16 ณัฐพล ภูมิสะอาด , ละมุล วิเศษ และ วิริยา พรมกอง. (2561). การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการผลิตข้าวเม่าแห้ง. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่32 วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร.
17 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ,ยุทธพิชัย อินทร์แสน และ กิตติศักดิ์ สนธิรักษ์ . (2561). การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดจ่อไหมพลาสติก. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร.
18 สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ, ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, สัมพันธ์ ฤทธิเดช, อนุรักษ์ รอดบำรุง และธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์. (2561). ผลของความร้อนให้ส่วนทำระเหยที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายในของเทอร์โมไซฟอน. การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงาน ความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, 15-16 กุมภาพันธ์ 2561, ลำปางรีสอร์ท จังหวัดลำปาง.
19 ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, นรินทร์ ศิริวรรณ, อโนชา หาญอาษา, และ รพีพัฒน์ ลาดศรีทา. (2561). การศึกษาเชิงทดลองการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดเกลียวขดที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ. การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 – 19 พฤษภาคม 2561, มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
20 กฤษฎา คามูลทา, อมรเทพ ทองจันทร์ และนพปฎล เสงี่ยมศักดิ์. (2560). คุณสมบัติของบล็อกประสานที่ผลิตจากดินที่หาได้ในท้องถิ่น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560 , หน้า 351-357.
21 นิดา ชัยมูล, วจัสกร กาญจนะ, ธัญวัฒน์ เครือวรรณ และณมินทร์ แทนเตย์รุ่งโรจน์. (2561) การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ในสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17. 24 – 25 พฤษภาคม 2561.
22 อินธิพล หินดี , พิริยา พลหาญ และ นุชิดา สุวแพทย์. (2560). การเปรียบเทียบความสามรถในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากการใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่แตกต่างกัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า 138 – 145.
23 เพชร เพ็งชัย, สุภาวดี ศิริประทุม, ขวัญลดา พลสมบัติ, อินทุอร เข็มมา, ณัฐวรรณ รักษา, เพ็ญพรรษา เฉวียงหงส์, อดิศักดิ์ เรืองศรี และทรงยศ มงคลพิศ. (2561). ผลของระยะเวลากักเก็บที่มีต่อค่าความต่างศักย์และการบำบัดบีโอดีในน้ำชะขยะของเซลเชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบแบตช์. ในสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17. 24 – 25 พฤษภาคม 2561.
24 เพชร เพ็งชัย , อุทัยวรรณ ประสพสันต์วัฒนา , พรรณธิภา จันบัวลา , กชจุฑา สีหเดชภิญญโญ , จุไรรัตน์ อ่อนหอม , เพ็ญศรี เฉยฉิว , ฐิติรัตน์ ชื่นสุคนธ์ , สวรรยา ชมภูธร , ยุพาศรี ไพรวรรณ และ จตุพร เพ็งชัย. (2561). ความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ของนิสิตที่เรียนวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตในหลักสูตรของสำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป, 9-10 กรกฎาคม 2561, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร.
25 ตรีญาภัทร์ แสงตา และ สหลาภ หอมวุฒิวงศ์. (2561). การประเมินความต้องการจำเป็นของปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนวิชาปฏิบัติการปฐพี กลศาสตร์ของนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, หน้า 933-941.
26 มีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร และ สหลาภ หอมวุฒิวงศ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง ของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, หน้า 942-949.
27 ทรงฤทธิ์ พุทธลา และ สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ . (2560). ผลของอายุคอนกรีตที่มีต่อผลการทดสอบค่ากำลังอัดด้วยค้อนสะท้อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560 , หน้า 1-8.
28 อเหนก ดัสกรณ์ และ ยศฐา ศรีเทพ. (2560). การผลิตเส้นใยขนาดไมโครจากพอลิแลคไทด์แบบสเตอริโอคอมเพล็กซ์ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า 179-186.
29 ภาลัดดา เนื่องแก้ว และ ยศฐา ศรีเทพ. (2560). การผลิตถุงพลาสติกชีวภาพจากพอลิแลคติดแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลทและสารเพิ่มความยาวสายโซ่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า 187-194.
30 ศิวา แก้วปลั่ง. (2561). การประยุกต์ใช้การรังวัดโดยใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับในการวัดความจุอ่างเก็บน้ำ . การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนครนายก.
31 นติ ศรีหานู และ ศิวา แก้วปลั่ง (2560). การประเมินความถูกต้องของการรังวัดด้วยภาพด้วยภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบินต้นทุนต่ำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560 , หน้า 308-314.
32 อรอุมา ลาสุนนท์ . (2561). การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรม. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
33 กฤต จันทรสมัย และ อรอุมา ลาสุนนท์. (2560). การปรับปรุงเส้นทางขนส่งน้ำแข็งด้วยวิธีฮิวริสติก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560 , หน้า 103-109.
34 อัศนัย ทาเภา, อลงกรณ์ ละม่อม, ชัยชาญ โชติถนอม, และ เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ . (2561). การออกแบบที่เหมาะสมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการค้นหาแบบตาบูเชิงความน่าจะเป็น. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนครนายก.
35 พจนาจ สมบัติหา , ปพิชญา ปิงเมือง , อินธุอร ปิลา และ เกสร วงศ์เกษม . (2561). การออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นเพื่อกระบวนการตากแห้ง. การประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.
36 ชัยยงค์ เสริมผล , นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ และภัสส์กุญช์ ฐิติมหัทธนกุล . (2561). การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืชโดยใช้เซนเซอร์ SHT11 . การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018) ,พิษณุโลก , 26 – 29 มิถุนายน 2561.
37 ภัสส์กุญช์ ฐิติมหัทธนกุล , ชัยยงค์ เสริมผล , ไมตรี พลสงคราม และ เสกสรร พลศรี. (2561). เครื่องจำหน่ายอาหารสัตว์อัตโนมัติ. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018) ,พิษณุโลก , 26 – 29 มิถุนายน 2561.
38 ศราวุธ โพธิ์ศรี, อุกฤษฏ์ ศรีโนนยาง, นวรัตน์ พิลาแดง. (2561). การพัฒนาชุดควบคุมเครื่องฟักไข่อัตโนมัติ. การประชุมวิชาการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 24, 29-30 มีนาคม 2561, มหาสารคาม.
39 พูนธนะ ศรีสระคู และ กฤต จันทรสมัย . (2560). การปรับปรุงการเข้ารับบริการและผังบริการของศูนย์ทางการแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 วันที่ 19-20 ธ.ค. 2560.
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล
ที่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่
1 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รางวัล "The Best Paper Award" ชื่อผลงาน Application of Optimization Techniques for Searching Optimal Reservoir Rule Curves for Medium Reservoir. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) ณ the Don Chan Palace Hotel & Convention, Vientiane, Lao PDR
2 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) ชื่อผลงาน การค้นหาโค้งควบคุมที่เหมาะสมด้วยเทคนิค Wind Driven Optimization การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) ชื่อผลงาน การตรวจหาเมล็ดข้าวฮางงอกผิดรูปด้วยการใช้การประมวลผลภาพดิจิทัล การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รางวัล "The Best Paper Award" ชื่อผลงาน Comparison of Performance of Regenerative Power for Electric Vehicles between Single and Dual DC Motor Drive Systems. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) ณ the Don Chan Palace Hotel & Convention, Vientiane, Lao PDR
5 ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยายสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) ชื่อผลงาน ผลของอุณหภูมิอากาศร้อนและการนึ่งด้วยไอน้ำต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแก่นตะวัน การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานโปสเตอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) ชื่อผลงาน การคัดแยกความผิดปกติของเครื่องปรับอากาศด้วยการวิเคราะห์การสั่น การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ผศ.ดร.นเรศ มีโส รางวัลชมเชย สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ภายใต้ชื่อผลงาน เครื่องอบแห้งแบบตู้โดยใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ” นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งาน NESP Innovation Award 2018 ณ ลานโปรโมชั่นฮอลล์ ชั้น G Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา
8 ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
รางวัลอันดับ 2 นวัตกรรมด้านข้าว ภายใต้ผลงาน ข้าวเม่าแห้งกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งาน i-novation Thailand Week 2017
9 ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยายสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) ชื่อผลงาน การประเมินจํานวนจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่เหมาะสมสำหรับการทำแผนที่ภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์ รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการตรวจวัดโดยใช้การประมวลผลภาพสําหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นต่อเนื่องแบบสัมผัสจุดเดียว การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11 อ.ดร.นรินทร์ ศิริวรรณ รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) ชื่อผลงาน ผลของการติดตั้งวาล์วกันกลับระยะพิตซ์ และ รูปแบบของเกลียวขดที่มีต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดเกลียวขดที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12 อ.ศตวรรษ ทวงชน รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) ชื่อผลงาน แบบจําลองสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียจาก ห้องปฏิบัติการเคมีของน้ำและน้ำเสียด้วย กระบวนการเคมีไฟฟ้า การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี เลขอนุสิทธิบัตร
1 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล เครื่องคัดแยกดักแด้ไหมโดยใช้แมชชีนวิชั่น 12 กุมภาพันธ์ 2561 – 3 ตุลาคม 2565 13634
2 ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช และ
ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
ชุดอุปกรณ์เสริมเพื่อคัดแยกและทำความสะอาดสำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอินฟาเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง 20 กรกฎาคม 2560 – 20 มิถุนายน 2565 12951
3 ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และคณะ เครื่องคัดขนาดและนับจำนวนผลมะนาวอัตโนมัติ 20 กรกฎาคม 2560 – 22 พฤศจิกายน 2565 12952
4 ผศ.เกสร วงศ์เกษม อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า 18 กรกฎาคม 2560 – 5 มีนาคม 2563 12942
5 อ.คเณศ ถุงออด อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับคนตาบอด 12 กุมภาพันธ์ 2561 – 25 ตุลาคม 2565 13633