งานวิจัย

หน่วยวิจัย

หน่วยวิจัย ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 12 หน่วยวิจัย

ที่ ชื่อหน่วยวิจัย
1 หน่วยวิจัยคอนกรีตและคอมพิวเตอร์ (Concrete and Computer Research Unit)
2 หน่วยวิจัยแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม (Water Resources and Environmental Engineering Research Unit)
3 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Postharvest Technology and Agricultural Machinery Engineering Research Unit)
4 หน่วยวิจัยพลังงานรังสีอาทิตย์และแหล่งพลังงานสำรอง (Solar Energy and Energy Resources Research Unit)
5 หน่วยวิจัยท่อความร้อนและออกแบบอุปกรณ์ทางความร้อน (Heat Pipe and Thermal Equipment Design Research Unit)
6 หน่วยวิจัยเมคาทรอนิกส์ (Mechatronics Research Unit)
7 หน่วยวิจัยการผลิตและวัสดุ (Manufacturing and Materials Research Unit)
8 หน่วยวิจัยพลังงานชีวภาพและทรัพยากรหมุนเวียน (Bio-Energy and Renewable Resources Research Unit)
9 หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร (Electronics for Agriculture Research Unit)
10 หน่วยวิจัยทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering Research Unit)
11 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Drying Technology for Agricultural Products Research Unit)
12 หน่วยวิจัยแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงคำนวณและระบบเชิงแสง (Computational Electromagnetics and Optical Systems Research Unit)

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 ศูนย์

1.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Center of Excellence in Postharvest Technology and Agricultural Machinery Engineering)

2.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยพลังงานทางเลือก (Center of Excellence in Alternative Energy)

โครงการวิจัย ทุนภายใน
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
1 พฤติกรรมทางกลของคานหูช้างและคานลึกรีแอคทีฟเพาเดอร์คอนกรีตที่ไม่เสริมเหล็กรับแรงเฉือน ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล หัวหน้าโครงการ
2 การจัดการน้ำชุมชนลุ่มน้ำชีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง หัวหน้าโครงการ
3 การพัฒนาโค้งควบคุมสำหรับการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำโดยใช้วิธีเทคนิคการค้นหาแบบทาบู รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง หัวหน้าโครงการ
4 Design Construction and Validation of Planar Probe for Measuring Complex Relative Permittivity of Materials อ.ดร.นวรัตน์ พิลาแดง หัวหน้าโครงการ
5 An Improvement of Reservoir Rule Curves under Inflow Change ผศ.ดร.รัตนา หอมวิเชียร หัวหน้าโครงการ
6 Power Saving Approach based on Time Triggered Architecture for Wireless Accelerometer System รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ หัวหน้าโครงการ
7 การประยุกต์ใช้วิธีผสมผสานระหว่างวิธี Saving กับ GA สำหรับปัญหาการหาเส้นทางการขนส่ง อ.ดร.สริญญา ศาลางาม หัวหน้าโครงการ
8 การวิเคราะห์การพิบัติของอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง หัวหน้าโครงการ
9 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์ หัวหน้าโครงการ
10 ผลการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนประเภทแบบทดสอบและกิจกรรมเรียนรู้ดิจิทัลของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ทวีศักดิ์ ทองแสน หัวหน้าโครงการ
11 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ4 ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์ หัวหน้าโครงการ
12 การผลิตคอนกรีตกึ่งสำเร็จรูป ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ หัวหน้าโครงการ
13 การออกแบบและพัฒนาเครื่องขัดเปลือกอ้อยสำหรับคั้นน้ำ ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
14 กาแฟอบแห้งด้วยกระบวนการฮันนี่ ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ หัวหน้าโครงการ
15 ระบบเตือนภัยทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล หัวหน้าโครงการ
16 การพัฒนาดินปลูกผสมมูลไส้เดือนและปุ๋ยอัดเม็ดจากมูลไส้เดือน ผศ.ดร.โสภา แคนสี หัวหน้าโครงการ นายพลวัฒน์ พลเตชะ นิสิตระดับปริญญาโท ผู้ร่วมวิจัย
17 การออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ อ.ทวีศักดิ์ ทองแสน หัวหน้าโครงการ
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งแผ่นจากข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ หัวหน้าโครงการ
19 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำสลัดครีมสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผศ.ดร.นเรศ มีโส หัวหน้าโครงการ
20 การปรับปรุงส่วนผสมอิฐมอญโดยใช้วัสดุเหลือทิ้ง อ.ณัฏฐพงษ์ ลาดบัตร หัวหน้าโครงการ
21 การเพิ่มมูลค่าถ่านไม้โดยการเปลี่ยนสภาพเป็นถ่านกัมมันต์ ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ หัวหน้าโครงการ
22 การแปรรูปปลาแดดเดียวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนจากชีวมวล ผศ.ดร.โสภา แคนสี หัวหน้าโครงการ
23 การใช้ประโยชน์จากเถ้าก้นเตา-ของเสียจากเตาเผาในกระบวนการผลิตแหอวน รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี หัวหน้าโครงการวิจัย นายกานต์ นามีผล นิสิตระดับปริญญาโท ผู้ร่วมวิจัย
24 ผลขอคาร์บอนสมดุลต่อพฤติกรรมของกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่อขาวเติมธาตุผสมหลายชนิด รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช หัวหน้าโครงการวิจัย นายภูริต สินภักดี นิสิตระดับปริญญาโท ผู้ร่วมวิจัย
โครงการวิจัย ทุนภายนอก
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
1 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อสำรวจภายในท่อโลหะโค้ง อ.คเณศ ถุงออด หัวหน้าโครงการ ผศ.เกสร วงศ์เกษม นักวิจัย อ.ปริญญ์ ชุปวา ผู้ช่วยนักวิจัย
2 การศึกษาและการพัฒนาอุปกรณ์จับและถ่ายเทสำหรับถังกลมบรรจุสารเคมี ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล หัวหน้าโครงการ
3 ผลของน้ำหนักโมเลกุลของพอลิแอลแล็กไทด์และพอลิดีแล็กไทด์ต่อการเกิดสเตริโอคอมเพล็กซ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ หัวหน้าโครงการ
4 การพัฒนาเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับโรงสีข้าว ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล อาจารย์ที่ปรึกษา นายนพชัย คงเจริญ นิสิตผู้ช่วยวิจัย
5 การเตรียมพลาสติกชีวภาพและการเติมสารเติมแต่ง สำหรับการขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติกหูหิ้ว ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวภาลัดดา เนื่องแก้ว นิสิตผู้ช่วยวิจัย
6 การพัฒนาการผลิต การออกแบบ และส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มี ฟังก์ชันการใช้งานเฉพาะจากเส้นใยไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหมอีรี่แบบครบวงจร ผศ.เกสร วงศ์เกษม ผู้ร่วมงานวิจัย
7 การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดพันธ์ภูแลอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ ผู้ร่วมโครงการ ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด ผู้ร่วมโครงการ
8 การปรับปรุงขั้นตอนการอบแห้งเห็ดแผ่นอบกรอบเพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มกำลังการผลิตของเห็ดแผ่นอบกรอบ ผศ.ดร.นเรศ มีโส หัวหน้าโครงการ
9 โครงการเครื่องอบแห้งแบบความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ (P0466) ระยะที่ 2 บริษัท ไฮเทคไบโอ (ประเทศไทย) จำกัด ผศ.ดร.นเรศ มีโส ผู้ให้บริการนวัตกรรม
10 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมันสำปะหลัง ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน อาจารย์ที่ปรึกษา นายอภิสิทธิ์ ภูผิวผา นิสิตผู้ช่วยวิจัย
11 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายโดยใช้วัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ อ.ดร.ชัยยงค์ เสริมผล

ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ ชื่ออาจารย์ ผลงานทางวิชาการ ฐานข้อมูล Link
1 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป Sriprateep, Keartisak. (2019). CAD/CAE for stress–strain properties of a wide range of multifilament twisted man-made filament yarns. Textile Research Journal 89.2 (2019): 204-215. ISI https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0040517517741162
2 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป Puttipong Patumchat & Keartisak Sriprateep . (2019). New computer geometric modeling approach with filament assembly model for woven fabric structures. THE JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE 2019, VOL. 110, NO. 1, 50–60. ISI http://apps.webofknowledge.com/
full_record.do? product=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=1&
SID=F1QlDXYdYN8BwgzrvBl&page=1&doc=1
3 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป Sriprateep, K., & Singto, S. (2019). New computer geometric modeling approach with filament assembly model for two-ply yarns structures. The Journal of The Textile Institute, 1-11. ISI https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00405000.2019.1565619
4 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี Panyametheekul, S., Rattanapun, T., Morris, J., & Ongwandee, M. (2019). Foliage houseplant responses to low formaldehyde levels. Building and Environment, 147, 67-76. ISI https://reader.elsevier.com/reader/
sd/pii/S0360132318306115?token=
D6A55E4ED6EC1F1E223E7ADCEDED94E3F90621
1E4395FD17F55BF03BD172EC6E957A50C5A3
949E416A2D66E0B88DD23A
5 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล Wisaeng, K., & Sa-Ngiamvibool, W. (2019). Exudates Detection Using Morphology Mean Shift Algorithm in Retinal Images. IEEE Access, 7, 11946-11958. ISI https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8600328
6 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล Dechrit Maneetham and Worawat Sa-Ngiamvibool. (2019). Hydraulic Servo System Control Using Differential Evolution Based Robust Structure Specified H∞ Controller. International Journal of Automation and Smart Technology. Vol.9 No.2 , pp.89-95, 2019. ISI
7 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล Weeragul Pratumgul and Worawat Sa-ngiamvibool. (2019). Classification and Identification of Diabetic Retinopathy Severity Stages in Thai Patients Using Deep Learning Based Convolution Neural Networks. International Journal of Simulation System, Science & Technology , DOI 10.5013/IJSSST.a.20.03.17. vol.20,no.4, pp.16.1-16.6,2019. ISI
8 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล Nuttapol Saenkham and Worawat Sa-ngiamvibool. (2019). Screening of Chronic Kidney Disease Patients Using Gradient Boosted Trees with Grid Optimization. International Journal of Simulation System, Science & Technology , DOI 10.5013/IJSSST.a.20.03.15. vol.20,no.3, pp.14.1-14.6,2019. ISI
9 รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช Opapaiboon, J., Ayudhaya, M. S. N., Sricharoenchai, P., Inthidech, S., & Matsubara, Y. (2019). Effect of chromium content on the three-body-type abrasive wear behavior of multi-alloyed white cast iron. Journal of Metals, Materials and Minerals, 28(2) , 94-105. ISI http://www.ojs.materialsconnex.com/index.php/jmmm/article/viewFile/444/507
10 รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช Inthidech, S., and Y. Matsubara. Effects of Carbon Balance and Heat Treatment on Hardness and Volume Fraction of Retained Austenite of Semi-multi-alloyed White Cast Iron. International Journal of Metalcasting (2019): 1-12. ISI https://link.springer.com/article/10.1007/s40962-019-00343-y
11 รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช Opapaiboon, J., Ayudhaya, M. S. N., Sricharoenchai, P., Inthidech, S., & Matsubara, Y. (2019). Effect of Chromium Content on Heat Treatment Behavior of Multi-Alloyed White Cast Iron for Abrasive Wear Resistance. MATERIALS TRANSACTIONS, M2018318. ISI https://www.jstage.jst.go.jp/article/matertrans/advpub/0/advpub_M2018318/_pdf
12 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ Patiphat Sangnikul, Chanisara Phanpa, Rui Xiao, Huiyan Zhang , Prasert Reubroycharoen, Prapan Kuchonthara, Tharapong Vitidsant, Adisak Pattiya, Napida Hinchiranan . (2019). Role of copper- or cerium-promoters on NiMo/γ-Al2O3 catalysts in hydrodeoxygenation of guaiacol and bio-oil. Applied Catalysis A: General, 574, 151-160. ISI https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926860X19300596
13 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
ผศ.ดร.รัตนา หอมวิเชียร
Kangrang, A., Prasanchum, H., Hormwichian, R. (2019). Active future rule curves for multi-purpose reservoir operation on the impact of climate and land use changes. Journal of Hydro-environment Research. Vol 24. May 2019. Pages 1-13. https://doi.org/10.1016/j.jher.2019.03.001. Scopus https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1570644317300540
14 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
ผศ.ดร.รัตนา หอมวิเชียร
Kangrang, A., Prasanchum, H., Hormwichian, R., Techarungruengsakul, R., Ngamsert, R., Darakantong, T. (2019). Optimal Operating Reservoir using Flower Pollination Algorithms for Single Reservoir. International Journal of Ecology & Development. 34(2): 74-88. ISI
15 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง Thaijarern, J., Wongpakam, K., Kangrang, A., & Pramual, P. (2019). A new species of black fly (Diptera: Simuliidae) in the Simulium (Simulium) multistriatum species-group from Thailand. Zootaxa, 4586(3), 461-474. ISI https://www.mapress.com/j/zt/article/view/zootaxa.4586.3.4
16 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
ผศ.ดร.รัตนา หอมวิเชียร
Anongrit Kangrang , Rapeepat Techarungruengsakul , Rattana Hormwichian and Ounla Sriwanpheng. (2019). Alternative Approach of Wind Driven Optimization for Flood Control Rule Curves. Journal of Engineering and Applied Sciences 14 (21) : 8026-8033. ISI
17 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
ผศ.ดร.รัตนา หอมวิเชียร
Anongrit Kangrang , Nutthapong Srikamol , Rattana Hormwichian , Haris Prasanchum and Ounla Sriwanpheng. (2019). Alternative Approach of Firefly Algorithm for Flood Control Rule Curves. Asian Journal of Scientific Research .432-439. ISI
18 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง Teerawat Thongwana, Anongrit Kangranga and Haris Prasanchum. (2019). Multi-objective future rule curves using conditional tabu search algorithmand conditional genetic algorithm for reservoir operation. Heliyon Volume 5, Issue 9, September 2019, e02401. ISI https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584401936061X
19 รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ Chararmart, K., & Aurasopon, A. (2018). Outer loop filter for improvement of one‐cycle controller. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, 13(12), 1815-1821. Scopus https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tee.22788
20 รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ APINAN AURASOPON (2018) Power Saving Approach based on Time Triggered Architecture for Wireless Accelerometer System. Agricultural Engineering International: CIGR Journal vVol 20. No. 3, 245-252 ISI https://cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/4735
21 รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ Chiraphon Takeang and Apinan Aurasopon . (2019) . Multiple of Hybrid Lambda Iteration and Simulated Annealing Algorithm to Solve Economic Dispatch Problem with Ramp Rate Limit and Prohibited Operating Zones. Journal of Electrical Engineering & Technology. ISI https://link.springer.com/article/10.1007/s42835-018-00001-z
22 รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ AURASOPON, A., & KHAMSEN, W. (2019) An improved local search involving bee colony optimization using lambda iteration combined with a golden section search method to solve an economic dispatch problem. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Vol 2019, No 1, 202-208 ISI http://www.pe.org.pl/articles/2019/1/49.pdf
23 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
นายศิวณัทร ศรีโลห้อ
Kiattisin Kanjanawanishkul, Lamul Wiset, Nattapol Poomsa-ad and Siwanut Sreelohor. (2019) Development of an automatic chili drying controller based on computer vision. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, Vol. 21, No. 2, 143-148 ISI https://cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/5236/3005
24 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล Jumpol Itsarawisut and Kiattisin Kanjanawanishkul (2019) Neural Network-based Classification of Germinated Hang Rice Using Image Processing, IETE Technical Review, vol. 36, no. 4, pp. 375-381. ISI https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02564602.2018.1487806
25 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง PIANSANGSAN, L., & PHOTONG, C.(2018) Dual Charge Pump DC-DC Multilevel Boost Converter. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Vol 2018, No 12. 10-13 ISI http://red.pe.org.pl/articles/2018/12/3.pdf
26 ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
Seanmeema, N., Poomsa-ad, N. and Wiset, L. (2018). Drying of turmeric (Curcuma longa) using heat pump dryer under different media. Acta Horticulturae. 1213, 333-338 Scopus https://www.actahort.org/books/1213/1213_48.htm
27 ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ SONGCHAI WIRIYAUMPAIWONG, SURIYA KAEWPUMANG & THANAWUT KRABUANSRI. (2019). HYDRODYNAMICS AND THERMODYNAMICS SIMULATION OF TROPICAL EARTH HOUSE IN WET WEATHER. International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN(P): 2249-6890; ISSN(E): 2249-8001. Vol. 9, Special Issue 2, Jun 2019, 663-669. ISI
28 ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ Songchai Wiriyaumpaiwong and Arpaporn Prapasanobon. (2018). Homogenization and microwave irradiation enhancements of betacyanin extraction from pitahaya peel and its stability. Journal of Advanced Agricultural Technologies. Vol.5,No.4 ,December 2018. ISI
29 ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง Tiacharoen, S., & Chatchanayuenyong, T. (2019). Optimal Fuzzy Sliding Mode Controller Design using Bee Algorithm for Dynamic Voltage Restorer System. ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, 17(1), 69-77. Scopus https://ecti-eec.org/index.php/ecti-eec/article/view/830
30 ผศ.ดรนิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ Sopa, M. and Angkawisittpan, N. (2019). An improved ant system algorithm for maximizing system reliability in the compatible module. International Journal of Electrical and Computer Engineering, 9(4), 3232-3240. Scopus http://eds.a.ebscohost.com/
abstract?site=eds&scope=site&jrnl=20888708&AN=
137154396&h=9SlcpvhhwmQaalHJ68qaX3A%2bBaWh944jNP9clqbIDTrDrxCAj
%2bR3tznJOZ1CueLpb%2buNm8ZtexitQ8bozgofxg%
3d%3d&crl=c&resultLocal=ErrCrlNoResults&resultNs=
Ehost&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%
3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%
26jrnl%3d20888708%26AN%3d137154396
31 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย N. Aman, K. Manomaiphiboon, P. Pengchai, P. Suwanathada, J. Srichawana and N. Assareh. Long-Term Observed Visibility in Eastern Thailand: Temporal Variation, Association with Air Pollutants and Meteorological Factors, and Trends. Atmosphere. 2019, 10(3), 122. ISI https://www.mdpi.com/2073-4433/10/3/122
32 ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ Srithep, Y., Pholhan, D., Turng, L. S., & Akkaprasa, T. (2019). Stereocomplex formation in injection-molded poly (L-lactic acid)/poly (D-lactic acid) blends. Journal of Polymer Engineering, 39(3), 279-286. ISI https://www.degruyter.com/view/j/polyeng.2019.39.issue-3/polyeng-2018-0300/polyeng-2018-0300.xml
33 ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ Srithep, Y., Pholharn, D., & Morris, J. (2019, February). Injection-molded poly (L-lactic acid)/poly (D-lactic acid) blends: Thermal and mechanical properties. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2065, No. 1, p. 030019). AIP Publishing. ISI https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5088277
34 ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ Pholharn, D., Srithep, Y., & Morris, J. (2019, February). Ring opening polymerization of poly (L-lactide) by macroinitiator. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2065, No. 1, p. 030016). AIP Publishing. ISI https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5088274
35 ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ Srithep, Y., Pholharn, D., & Akkaprasa, T. (2019, June). Effect of molecular weight of poly (L-lactic acid) on the stereocomplex formation between enantiomeric poly (lactic acid) s blendings. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 526, No. 1, p. 012024). IOP Publishing. ISI https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/526/1/012024/meta
36 ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ Pholharn, D., & Srithep, Y. (2019, June). Optimizationof poly (L-lactide)-polybutylene adipate terephthalate diblockcopolymer by ring opening polymerization. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 526, No. 1, p. 012026). IOP Publishing. Scopus https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/526/1/012026/meta
37 ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
LAMUL WISET, APPORN JOMLAPELATIKUL & NATTAPOL POOMSA-AD. (2019). NEW APPROACH FOR SHRINKAGE AND SHAFE FACTOR SIMULATION DURING HOT AIR DRYING. International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN(P): 2249-6890; ISSN(E): 2249-8001.Vol. 9, Special Issue 2, Jun 2019, 686-693. ISI
38 ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ Wongkvanklom, A., Posi, P., Homwuttiwong, S., Sata, V., Wongsa, A., Tanangteerapong, D., & Chindaprasirt, P. (2019). Lightweight Geopolymer Concrete Containing Recycled Plastic Beads. In Key Engineering Materials (Vol. 801, pp. 377-384). Trans Tech Publications. ISI https://www.scientific.net/KEM.801.377
39 ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
Yangyuen, S., & Laohavanich, J. (2018). Development of a semi-automatic macadamia cracking machine. Engineering and Applied Science Research, 45(4), 256-261. ISI https://www.tci-thaijo.org/index.php/easr/article/view/99881
40 อ.ดร.นวรัตน์ พิลาแดง
ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
อ.อดิศร นวลอ่อน
Nawarat Piladaeng, Niwat Angkawisittpan , Adisorn Nuan-On. (2019). Design, construction and validation of a planar probe for measuring complex relative permittivity of materials. International Journal of Engineering &Technology, Vol 38. No 3, May-June 2019 ISI/Scopus
41 อ.กฤต จันทรสมัย Sresracoo, P., Kriengkorakot, N., Kriengkorakot, P., & Chantarasamai, K. (2018). U-Shaped Assembly Line Balancing by Using Differential Evolution Algorithm. Mathematical and Computational Applications, 23(4), 79. 21p ISI https://www.mdpi.com/2297-8747/23/4/79

ที่ ผลงานทางวิชาการ ฐานข้อมูล
1 Rittidech, S., & Rodbumrung, A. (2017). Behavior of Corrosion of a Heat Pipe Cooling Device in a Computer. Engineering, Technology & Applied Science Research, 7(6), 2293-2295. ISI/Scopus
2 Pinate, W., & Rittidech, S. (2018). Critical heat flux of a two-phase closed thermosyphon with fins. Journal of Mechanical Science and Technology, 32(5), 2357-2364. ISI/Scopus
3 Jengsooksawat, S., Rittidech, S., & Booddachan, K. (2018). Loop Thermosyphon with Vapor Chamber Installation for Energy Thrift in a Chilli Oven. Journal of Engineering Thermophysics, 27(1), 119-135. ISI/Scopus
4 Sirima, P., Rattanapun, T., & Ongwandee, M. (2018). Ability of artificial and live houseplants to capture indoor particulate matter. Indoor and Built Environment , 27(1), 121-128. Scopus
5 Wisaeng, K., & Sa-ngiamvibool, W. (2017). Automatic detection and recognition of optic disk with maker-controlled watershed segmentation and mathematical morphology in color retinal images. Soft Computing, 1-11. Scopus
6 Wisaeng, K., & Sa-Ngiamvibool, W. (2018). Improved fuzzy C-means clustering in the process of exudates detection using mathematical morphology. Soft Computing, 22(8), 2753-2764. Scopus
7 Phorncharoen, S., & Sa-Ngiamvibool, W. (2018). A proposed round robin scheduling algorithm for enhancing performance of CPU utilization. Przeglad Elektrotechniczny, 94(4).26-29 ISI/Scopus
8 Thanakorn , D. & Sa-ngiamvibool, W. (2018) .The Measurement Technique of Surface Tension Using Inductance Values. Przeglad Elektrotechniczny, 94(4), 118-121. ISI/Scopus
9 Kangrang, A., Pakoktom, W., Nuannukul, W., Chaleeraktrakoon, C. (2017). Adaptive reservoir rule curves by optimisation and simulation. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Water Management, 170(5), 219-230. ISI/Scopus
10 Kangrang, A., Prasanchum, H., Hormwichian, R. (2017). Future runoff under land use and climate changes in the Ubolratana Basin, Thailand. International Journal of Ecology and Development, 32(3), 53-66. ISI/Scopus
11 Prasanchum, H., Kangrang, A. (2018). Optimal reservoir rule curves under climatic and land use changes for Lampao Dam using Genetic Algorithm. KSCE Journal of Civil Engineering, 22(1), 351-364. ISI/Scopus
12 Kangrang, A. , Prasanchum, H. & Hormwichian, R. (2018). Development of Future Rule Curves for Multipurpose Reservoir Operation Using Conditional Genetic and Tabu Search Algorithms. Advances in Civil Engineering 2018, Article ID 6474870, 10 p ISI/Scopus
13 Jamradloedluk, J. & Lertsatitthanakorn , C. (2017). Influences of Mixing Ratios and Binder Types on Properties of Biomass Pellets. Energy Procedia ,138, 1147-1152. Scopus
14 Poogungploy, P. , Poomsa-ad, N. & Wiset, L. (2018) . Control of microwave assisted macadamia drying. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy , 52(1), 60-72. Scopus
15 Wiriyaumpaiwong, S. & Jamradloedluk, J. (2017) . Distillation of Pyrolytic Oil Obtained from Fast Pyrolysis of Plastic Wastes .Author links open overlay panel. Energy Procedia , 138, 111-115. Scopus
16 Siriwan, N., Chompookham, T., Ding, Y., & Rittidech, S. (2017) . Mathematical model to predict heat transfer in transient condition of helical oscillating heat pipe. Songklanakarin Journal of Science & Technology, 39(6), 765-772. Scopus
17 Suwapaet, N. (2018). Introducing a Flipped Classroom to Engineering Students: A Case Study in Mechanics of Materials Course, 2018, Engineering International Conference (EIC2017), API Conference Proceedings, 1941, 020041-1 – 7 Scopus
18 Koson, R., Suwapaet, N. & Pattiya, A. (2018). Bio-oil production by fast pyrolysis of cassava residues in a free-fall reactor using liquid media-assisted condensation . Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects , 1-8. ISI/Scopus
19 Pholharn, D. , Srithep, Y. & Morris, J. (2018). Melt compounding and characterization of poly (lactide) stereocomplex/natural rubber composites, Polymer Engineering & Science ,58 (5), 713-718 Scopus
20 Hormvichian , R. , Tongsiri , J. & Kangrang, A. (2018) . Multipurpose Rule Curves for Multipurpose Reservoir by Conditional Genetic Algorithm. International Review of Civil Engineering, 9(3) ,114-121. ISI/Scopus
21 Assanai, T., & Cheerarot, R. (2017). Optimal parameters and performance of artificial bee colony algorithm for minimum cost design of reinforced concrete frames. Engineering Structures , 151, 802-820. Scopus
22 Wang, X., Wu, J., Chen, Y., Pattiya, A., Yang, H., & Chen, H. (2018). Comparative study of wet and dry torrefaction of corn stalk and the effect on biomass pyrolysis polygeneration . Bioresource technology, 258 , 88-97. ISI/Scopus
23 Panmuang, P., Thongsan, T., Suwapaet, N., Laohavanich, J., & Photong, C. (2018). A novel dual motor drive system for three wheel electric vehicles. In AIP Conference Proceedings , 1941(1), 020019-1 – 8. Scopus

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ ชื่ออาจารย์ ผลงานทางวิชาการ Link
1 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี Kamolchai Yongprapat and Maneerat Ongwandee. (2019).Ozone-initiated air pollutants from home fragrance applications. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ CEE-1015, หน้า 359-366.
2 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ Ade Andini,Sebastien Bonnet, Patrick Rousset , Suthum Patumsawad and Adisak Pattiya. (2018) .Torrefaction study of Indonesian crop residues subject to open burning. 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2018):Technology & Innovation for Global Energy Revolution.28-30 November 2018, Bangkok, Thailand. https://agritrop.cirad.fr/590429/
3 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง Anujit Phumiphan , Haris Prasanchum and Anongrit Kangrang. (2019). Optimal reservoir operation using soil and water assessment tool and culture algorithm. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ CEE-1015, หน้า 359-366.
4 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
อ.ปริญญ์ ชุปวา
Jakrachai Chinnakotr, Kiattisin Kanjanawanishkul, Noppachai Khongcharern and Prarin Chupawa .(2019). Development of a Gender Identification Device for Eri Silkworm Pupae. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ ABF-0004 , หน้า 16 -21.
5 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
อ.ทวีศักดิ์ ทองแสน
ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
Chonlatee Photong, Taweesak Thongsan, Suntorn Tongpadung, Apisit Phosri and Niwat Angkawisittpan. (2019). Thermoelectric Air Conditioner : Concept and Prototype. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ ELE-0003, หน้า 377 -381.
6 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง Aran Prakobsant, Jakkrit Naksri, Manothai Pila and Chonlatee Photong. (2019). Study of Electrical Generator using Hot Air Flow from Air Conditioners. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ ELE-0004, หน้า 382 -385.
7 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
อ.ณัฏฐพงษ์ ลาดบัตร
Chonlatee Photong, Raungrut Cheerarot, Nuttapong Ladbut, Pratimakorn Hakaew, Phisanu Phuchaemchot, Arthit Juntong and Wilaiporn Ngernbath. (2019). Voltage Control Circuit Design for Solar Energy Underground Water Detection. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ ELE-0005, หน้า 386 -390.
8 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง Chonlatee Photong, Aran Prakobsant, Sutiwas Duangjum, Krit Lertlam and Apinun Urasopon. (2019). Development of Semi-Auto Tea Packer Prototype. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ INE-0001, หน้า 595 - 599.
9 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
อ.ทวีศักดิ์ ทองแสน
Chonlatee Photong , Chanakan Sopasri, Sitthikorn Chanchuen, Kmonchanok Adkalan, Kritsada Thiangphadung and Taweesak Thongsan . (2019). Power Management System for Batteries of Three-Wheel Electric Vehicles. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ ASE-0001, หน้า 685 - 689.
10 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง Kaiwan Nakhonchai, Pitiphong Naktamna, Kwanjai Nachaiyaphum and Chonlatee Photong. (2019). Electrical Generator with Double Bladed Wind Turbine for Energy Harvest from Air Conditioners . The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ ASE-0002, หน้า 690 - 695.
11 ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
Nattapol Poomsa-ad, Lamul Wiset, Phunsiri Suthiluk and Sutthiwal Setha. (2019). Economic Analysis of Dehydrated ‘Phulae’ Pineapple by Microwave Assisted Hot Air Dryer. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ ABF-0009 , หน้า 36 -40.
12 ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ Thabtim Chatsuvan, Maneerat Ongwandee and Songchai Viriyaumpaiwong. (2019). Emissions of volatile organic compounds from fabrics treated with fabric softeners. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ CEE-0001 , หน้า 273-276.
13 ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล
Niwat Angkawisittpan and Worawat Sa-ngiamvibool. (2019). A compact bandstop filter for antenna application. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ ETE-0020, หน้า 489-495.
14 ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย์ Nuchida Suwapaet, Piyasak Uppasai, Apiwat Silaphai,Kittinan Boonma, Apiwut Kaewyoo, Alongkorn Phimsak,Yuttana Nabchit, Prakonkit Wichata, and Chirawat Charoenkhet. (2019). Design and Development of an Electric Tricycle Prototype "E-Skylab". The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ MEE-0001 , หน้า 168 – 173.
15 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย Siripratum S., Mongkulphit S., Chumroen W., Pengchai P. Ammonia and Nitrate Removal in Start-up Period of Synthetic Landfill Leachate Treatment using Biofilter-Microbial Fuel Cell. Proceedings of 53rd Annual Conference of Japan Society on Water Environment. 2019, 180.
16 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย Chumroen W., Siripratum S., Mongkulphit S., Jokloy N., Chankumung D., Pengchai P. Relationship between Sulfate Removal Efficiency and Electrical Power Generation in Synthetic Landfill Leachate Treatment by Biofilter-Microbial Fuel Cell. Proceedings of 53rd Annual Conference of Japan Society on Water Environment. 2019, 179.
17 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย Pengchai P., Siripratum S., Phonsombat K., Khemma I.,Raksa N., Chaweanghong P., Rueangsri A., Mongkulphit S. Performance of Biofilter-Microbial Fuel Cell in Nongpling Municipal Landfill Leachate Treatment. Proceedings of 53rd Annual Conference of Japan Society on Water Environment. 2019, 174.
18 ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ Dutchanee Pholharn, Yottha Srithep, and John Morris. (2019). Ring Opening Polymerization of Poly(L-lactide) by Macroinitiator. AIP Conference Proceedings 2065, 030016 (2019). https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5088274
19 ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ Yottha Srithep, Dutchanee Pholharn, and John Morris (2019). Injection-molded poly(L-lactic acid)/poly(D-lactic acid) blends: Thermal and mechanical properties. AIP Conference Proceedings 2065, 030019 (2019). Published Online: 06 February 2019. https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5088277
20 ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
Lamul Wiset and Nattapol Poomsa-ad. (2019). Cooked Rice Drying by Microwave Assisted Hot Air. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ ABF-0007 , หน้า 31-35.
21 ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง Siwa Kaewplang, Somphinith Muangthong and Krit Sriworamas . (2019). Estimation of the Leaf Area Index (LAI) in corn based on machine learning approaches using UAV remote‑sensing data. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ MGS-0001, หน้า 367-371.
22 ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์
รศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ
Kan Namepol, Sahalaph Homwuttiwong, Adisak Pattiya, and Maneerat Ongwandee. (2019). Investigation of adsorptive capacity of clay- and ash-based ceramics for organic air pollutant. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ CEE-0003 , หน้า 277-281.
23 ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ Songrit Puttala and Sahalaph Homwuttiwong. (2019). Effect of Moisture Content of Concrete Sample on the Non-Destructive Compressive Strength Testing. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ CEE-0008 , หน้า 302-309.
24 ผศ.ดร.สุพรรณนิกา วัฒนา Wattana, B. & Wattana, S. (2018). An Assessment of the Impacts of Biodiesel Production on Agriculture, Water, Energy and Environment in Thailand. In Proceedings of the Grand GMSARN International Conference 2018 on “Energy, Environment, and Development in GMS”, Nanning, China, 28–30 November.
25 ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์
รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ
On-Uma Lasunon and Bopit Bubphachot. (2019). Development of Wax Flower Molds using 3D Printer. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ MPM-0002, หน้า 627-631.
26 ผศ.เกสร วงศ์เกษม
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
Kasorn Wongkasem, Intuon Pila, Narongthon Nuejantha, Rattapong Chanpimay and Nattapol Poomsa-ad. (2019). Development of Weaving Aid Apparatus for Handloom . The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ MEE-0003 , หน้า 174-178.
27 ผศ.เกสร วงศ์เกษม Kasorn Wongkasem, Khemarat Sangloon and Narongtorn Nuaerjunta.(2019). The Development of an Eri Cocoon Carding Machine. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ MEE-0004 , หน้า 179-182.
28 ผศ.เกสร วงศ์เกษม
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
Narongthon Nuejantha, Kasorn Wongkasem, Nattapol Poomsa-ad. (2019). Development of a Brocade Weaving Machine Controlled by Programmable Logic Control . The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ MEE-0005 , หน้า 183-188.
29 ผศ.นบปนม แก้วหานาม Nopanom Kaewhanam, Panya Thongbor, Piya Kruewan,Natthapon Jansiri, Phongsiri Khumkhokklang , Methee Saenthao and Watthana Khanta. (2019). Soil Classification by Specific Resistivity Test. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ CEE-0010 , หน้า 324-329.
30 อ.ดร.ชัยยงค์ เสริมผล
ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
Chaiyong Soemphol and Niwat Angkawisittpan . (2019). 3D-Printed Materials Based Low-speed Permanent Magnet Generator for Energy Harvesting Applications. The 3rd International Conference on Innovative Engineering Materials (ICIEM 2019).
31 อ.ดร.สริญญา ศาลางาม Sarinya Sala-ngam. (2019). The Optimal Site Selection for Production and Stock Hubs in Thailand. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. บทความเลขที่ LEM-0002 , หน้า 611- 614.

ที่ ผลงานทางวิชาการ
1 Techarungruengsakul, R. & Kangrang, A. (2018). Optimal Rule Curves of Small Reservoir using Wind Driven Optimization and Flower Pollination Algorithm . Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018 , 146-151.
2 Ngamsert, R. & Kangrang, A. (2018). Application of Genetic Programming and Flower Pollination Algorithm for Searching Optimal Rule Curves of small reservoir . Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018 , 152-157.
3 Thongwan,T. & Kangrang, A. (2018). Application of Optimization Techniques for Searching Optimal Reservoir Rule Curves for Medium Reservoir. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018, 163-168.
4 Senasutham , R. Bureerat , S. Laohavanich , L. Chiawchanwattana , C. & Yangyuen , S. (2018). Design and Development of a Threading Machine for Tobacco Leaves. The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018) , Phang-Nga , Thailand , April 19 – 22 , 2018, 551 – 556.
5 Khampapai, P. Laohavanich , L. & Yangyuen , S. (2018). A Shelling Machine for Inca Peanuts. The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018) , Phang-Nga , Thailand , April 19 – 22 , 2018, 557 – 562.
6 Laohavanich , L. & Yangyuen , S. (2018). Rice Roasting Machine Using Infrared Ray. The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018) , Phang-Nga , Thailand , April 19 – 22 , 2018 , 602 – 609.
7 Sithihi ,P. Phupiewpha , A. Laohavanich , L. Chiawchanwattana , C. & Yangyuen , S. (2018). Design and Construction of a Cassava Tuber Knife Peeling Unit. The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018) , Phang-Nga , Thailand , April 19 – 22 , 2018 , 610 – 615.
8 Srisongkham, S., Phualek, S., Ngamkong, P., Ngernbath, W. & Photong, C. (2018). Comparison of Performance of Regenerative Power for Electric Vehicles between Single and Dual DC Motor Drive Systems. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018 , 216-219.
9 Nachaiyaphum , K. & Photong, C. (2018). Analysis of Hight Performance Savonious Wind Turbines for Low SpeedWind Applications . Comparison of Performance of Regenerative Power for Electric Vehicles between Single and Dual DC Motor Drive Systems. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018 ,220-224.
10 Thiangphadung , K. Adkalan, K. Ngernbath, W. Ngamkong ,P. & Photong, C. (2018). Design and Construction of a Simple Dual DC Motor Drive System for Three Wheel Electric Vehicles. Comparison of Performance of Regenerative Power for Electric Vehicles between Single and Dual DC Motor Drive Systems. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018 ,225-229.
11 Poomsa-ad, N. & Wiset, L. (2018). Disassembled Solar Greenhouse Dryer for Agricultural Products. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018 ,61-64.
12 Wiriyaumpaiwong , S. & Prapasanobon , A . (2018). Homogenization and Microwave Irradiation Enhancements of Betacyanin Extraction from Pitahaya Peel and Its Stability. 2018 4th International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineer (ICBAE2018). University of the Ryukyus,Japan. March 28-30,2018, 1-5.
13 Yangyuen , S. Srithep , Y. Laohavanich , L. & Chiawchanwattana , C. (2018). Factors affecting grated fiber form banana leaf stem. The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018) , Phang-Nga , Thailand , April 19 – 22 , 2018, 591 – 595.
14 Thung-od, K. , Boonyaprapasorn A., Maneewarn T., Lohit S. and Siritanon N. (2018). Adjustable Magnetic Force System for Climbing Robot” The 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 12-15 December 2017 , 794 – 799.
15 Boonyaprapasorn , A. , Natsupakpong, S. , Sa Ngiamsunthorn, P. & Thung-od, K. (2017). An Application of Finite Time Synergetic Control for Vaccination in Epidemic Systems. 2017 IEEE Conference on Systems, Process and Control (ICSPC 2017), 15–17 December 2017, Melaka, Malaysia, 30 – 35.
16 Butt, M. U., Morris, J., Patel, N., & Tsoi, J. K. P. (2017). Efficient contour generation on GPU for multivalued high resolution images. In Region 10 Conference, TENCON 2017-2017 IEEE ,1375-1380.
17 Khorchairphurn, W. Morris ,J. Chaimoon , K. Homwuttiwong, S. & Kumar Konda, P. Building a Crack Processing Toolkit. Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) Vientiane , Lao PDR. July 11th – 13th , 2018, 529-534.
ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ

ที่ ชื่ออาจารย์ ผลงานทางวิชาการ ฐานข้อมูล Link
1 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี มณีรัตน์ องค์วรรณดี (2561) ต้นไม้ประดับ ‘เครื่องฟอกอากาศ’ ในอาคาร, วารสารสิ่งแวดล้อม ปีที่ 22 ฉบับที่ 4, 46-49 TCI 1
2 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี
อ.ดร.วจัสกร กาญจนะ
กานต์ นามีผล, มณีรัตน์ องค์วรรณดี, วจัสกร กาญจนะ และ พิไลพร พิมพ์ภูคำ (2561) การประเมินการปลดปล่อยมลพิษอากาศจากเครื่องพิมพ์และปัญหาสภาพแวดล้อมและอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องพิมพ์ในสำนักงาน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 539-549 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
3 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี มณีรัตน์ องค์วรรณดี,ทับทิม ชาติสุวรรณ์และอดิศักดิ์ ปัตติยะ. (2562) การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการใช้ถ่านชาร์จากกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็วเป็นสารดูดซับมลพิษอากาศในอาคาร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี.ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2562, 91-102 TCI 1 https://journal.engineer.rmutt.ac.th/enjournal/index.php/enjournal/article/view/401
4 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล คณาวุฒิ โพธิยา และ วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล (2561) การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันคณิตศาสตร์ด้วยวิธีหมากรุก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 88-95 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
5 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล คณาวุฒิ โพธิยา และ วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล (2561) การปรับค่าตัวควบคุมพีไอดีสำหรับระบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยวิธีหมากรุก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 154-163 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
6 รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช ณัชลิดา โยธาธรณ์ และ สุดสาคร อินธิเดช (2561) ผลของทังสเตนสมมูลต่อความแข็งของเหล็กหล่อขาวเติมธาตุผสมหลายชนิดที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 227-235 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
7 รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช ภูริต สินภักดี และ สุดสาคร อินธิเดช (2561) ผลของคาร์บอนสมดุลต่อความแข็งและออสเทไนต์เหลือค้างของเหล็กหล่อขาวที่เติมธาตุผสมหลายชนิดที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 52-60 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
8 รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช พิสิฐชัย โคสะสุ และสุดสาคร อินธิเดช. (2562).ผลของซิลิคอนตอพฤติกรรมการสึกหรอแบบขัดสีของเหล็กหลอโครเมียมสูง 16% Cr - 2% Mo ที่ผานกรรมวิธีทางความรอน. RMUTI JOURNAL Science and Technology Vol. 12, No. 1, January - April 2019. TCI 1 https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/article/view/187685
9 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ สมพร คำไชย และ อดิศักดิ์ ปัตติยะ (2561) ปริมาณผลได้และสมบัติของไบโอออยล์จากการไพโรไลซีสแบบเร็วของเหง้ามันสำปะหลังโดยการประยุกต์ใช้ทรายร้อนในเครื่องปฏิกรณ์แบบตกอิสระ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 305-313 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
10 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ เกษมสันต์ บุษบงก์ และ อดิศักดิ์ ปัตติยะ (2561) ผลของทรายร้อนต่อปริมาณผลได้และสมบัติของไบโอออยล์จากการไพโรไลซีสแบบเร็วของกากเมล็ดสบู่ดำในเครื่องปฏิกรณ์แบบตกอิสระ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 391-304 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
11 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ จุฑาภรณ์ ชนะถาวร ,ปวีณา สมเสาร์ , อาทิตยา มาอิ่นแก้ว และ อดิศักดิ์ ปัตติยะ. (2019). เทคนิคการสกัดน้ำมันและการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดกระบก. RMUTP Research Journal, Vol. 13, No. 1, January-June 2019 149. http://journal.rmutp.ac.th/. หน้า 149 – 157. TCI 1 https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP/article/view/125667
12 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ยุทธนา ยวงทอง และ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (2018) การประเมินความเสียหายของฝายน้ำล้น ฝาย มข.-NZ แบบ 1 และฝาย มข.-NZ แบบ 2 ด้วยหลักการทางวิศวกรรม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 175-186 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
13 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง นัฐพงษ์ ศรีกมล และ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (2561) การปรับปรุงโค้งควบคุมอ่างเก็บน้ำน้ำอูนโดยใช้วิธีหิ่งห้อย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 474-483 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
14 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รัตน์สุดา งามเสริฐ และ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (2561) การประยุกต์ใช้เทคนิค Genetic Programming ค้นหาโค้งควบคุมที่เหมาะสม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 332-345 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
15 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รพีภัทร เตชะรุ่งเรืองสกุล และ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (2561) การค้นหาโค้งควบคุมที่เหมาะสมด้วยเทคนิค Wind Driven Optimization. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 321-331 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
16 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ธีระวัฒน์ ทองวรรณ และ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (2561) การค้นหาโค้งควบคุมที่เหมาะสมด้วยเทคนิคการหาค่าความเหมาะสมสูงสุด กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนและอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก จังหวัดยโสธร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 278-293 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
17 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ทัตตวัฒน์ ดาราก้านตง และ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (2561) การปรับปรุงโค้งควบคุมของอ่างเก็บน้ำด้วยเทคนิคการถ่ายละอองเรณูดอกไม้. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 214-226 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
18 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง เอกพงษ์ มานิล และ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (2561) การประยุกต์ใช้การค้นหาด้วยวิธีแบท ค้นหาโค้งควบคุมที่เหมาะสม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 456-465. TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
19 ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล สุรศักดิ์ งามสนิท, นันทวัฒน์ ขมหวานและ กริสน์ ชัยมูล. (2562). การวิบัติของคานหูช้างรีแอคทีฟเพาเดอร์ คอนกรีตไม่เสริมเหล็กปลอก. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562. TCI 1 https://www.tci-thaijo.org/index.php/eit-researchjournal/article/view/166644
20 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล และ จุมพล อิสระวิสุทธิ์ (2561) การตรวจหาเมล็ดข้าวฮางงอกผิดรูปด้วยการใช้การประมวลผลภาพดิจิทัล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 205-213 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
21 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล, ธนชยัน หนูบุญ, ธีว์ธวัช ดีมาก และ นพชัย คงเจริญ (2561) ระบบจัดลำดับคิวสำหรับโรงพยาบาล: คิวแบบส่วมใส่ได้. TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, 1-5 TCI 1
22 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์
เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล และ อรอุมา ลาสุนนท์ (2561) การพัฒนาระบบการตรวจวัดโดยใช้การประมวลผลภาพสำหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นต่อเนื่องแบบสัมผัสจุดเดียว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 78-87 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
23 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล, กนกวรรณ บุญก้อน, นวพร ลาดแก้ว และ นพชัย คงเจริญ . (2019). ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน: กดเพื่อขอความช่วยเหลือ, Journal of Information Science and Technology Vol 9, NO 1, JAN – JUN 2019, หน้า 18-27 TCI 1 https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal/article/view/163520
24 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล, กนกวรรณ บุญก้อน, นวพร ลาดแก้ว และ นพชัย คงเจริญ. (2562). ระบบเฝ้าติดตามและแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงอายุโดยทางเครือข่ายวายฟาย, วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, 2562, หน้า 15-21 TCI 1 https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal/article/view/198035
25 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
นายศิวณัทร ศรีโลห้อ
นายธนภัทร นวลทูล
เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล, ศิวณัทร ศรีโลห้อ และ ธนภัทร นวลทูล, ไพจิตร สถาพรธีระ, พีระพงศ์ เฉนียง และ เจนนิเฟอร์ ฮอปเป้อ, การพัฒนารถเคลื่อนย้ายและถ่ายเทถังบรรจุสารเคมีเหลว, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, 2562, หน้า 408-420. TCI 1 http://red.pe.org.pl/articles/2018/12/3.pdf
26 ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
Panuwat Khamprapai, Cherdpong Chiawchanwattana, Juckamas Laohavanich and Suphan Yangyuen (2018) A Cleaning and Grading Machine for Inca Peanut Seeds after Shelling Process. Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, vol 4. No. 2, 37-40. TCI 2 http://www.engineer.msu.ac.th/mijet/?option=journal&view=show&cateid=8&id=2
27 ผศ.ดร.ชัยชาญ โชติถนอม กรกนก บุญเสริม, อารีพร เบ้าอุฬาล, สิรีรัตน์ ลิศนันท์ (อินทรกำแหง), ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์, สุดารัตน์ สมบัติศรี,กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์, ชัยชาญ โชติถนอม และ ปริญญา จินดาประเสริฐ (2561) การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากดินพิมายผสมเถ้าลอย, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ ปีที่ 41 ฉบับที่ 4, 465-474 TCI 1
28 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ชลธี โพธิ์ทอง, พงศธร เนื่องสายยศ, กิตติยศ สาระนันท์, นธีธร เจริญหล้า และ สมชาย ศรีธรณ์ (2561) วงจรควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสัญญาณโทรศัพท์มือถือ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 752-759 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
29 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง วีรศักดิ์ แก้วเข้ม และ ชลธี โพธิ์ทอง (2561) ผลของระดับกำลังไฟฟ้าที่มีต่อความเที่ยงตรงในการวัดค่าความต้านทานจำเพาะของดินด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายกระแส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 746-751 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
30 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง C. Wongsri, P. Intorn and C. Photong. (2019). Glue Pellet Control System for Assembly of Electronic Components on Printed Circuit Boards, Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, Vol. 5, No.1, 1-8. TCI 2 http://www.engineer.msu.ac.th/mijet/?option=journal&view=show&cateid=9&id=1
31 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง E. Khotabut, N. Tonglim and C. Photong. (2019). Real-Time Pressing Force System for Electrical Connectors on Printed Circuit Boards, Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, Vol.5, No.1, 9-19. TCI 2 http://www.engineer.msu.ac.th/mijet/?option=journal&view=show&cateid=9&id=2
32 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ศุภวิทย์ บัวบุญ และ ชลธี โพธิ์ทอง. (2562). ผลของอุณหภูมิต่อค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำแกนเฟอร์ไรต์แบบทอรอยด์สำหรับการทำงานในช่วงความถี่ 20 เฮิรตซ์ ถึง 2 เมกะเฮิรตซ์, วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., ปีที่ 12 ฉบับที่ 1, 57-67. TCI 1 https://www.tci-thaijo.org/index.php/eng_ubu/article/view/202757
33 ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
ณัฐพล ภูมิสะอาด, สมเกียรติ ไม้หอม และ ละมุล วิเศษ (2561) การอบแห้งสัปปะรดภูแลด้วยกระแสลมปะทะ: จลนพลศาสตร์การอบแห้งและสมรรถนะของเครื่องอบแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 127-133 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
34 ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์, อภิญญา รัตเนตร และ ศิรวัฒน์ ทักขินัย (2561) ผลของอุณหภูมิอากาศอบแห้งและการนึ่งด้วยไอน้ำต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแก่นตะวัน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 35-40 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
35 ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร และ อภินันท์ อุรโสภณ (2561) การคัดแยกความผิดปกติของเครื่องปรับอากาศด้วยการวิเคราะห์การสั่น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 787-794 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
36 ผศ.ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ วรานนท์ จำวัน, สิริศักดิ์ นามเทพ และ นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ (2561) คุณสมบัติของบล็อกประสานที่ทำจากดินแดงและดินลูกรังที่พบในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 103-109 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
37 ผศ.ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์, พิชญา ศรีเสน และ ฝนทิพย์ แนบสนิท, 2562, “พฤติกรรมการดูดซับตะกั่วด้วยเถ้าชีวมวล” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562. TCI 1 https://www.tci-thaijo.org/index.php/eit-researchjournal/article/view/174478
38 ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล ศักดิ์สิทธิ์ โสธรศักดิ์ และ นิดา ชัยมูล (2561) เชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากเฉาก๊วย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 96-102 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
39 ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ
ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
ยศฐา ศรีเทพ และ สุพรรณ ยั่งยืน. (2562). ผลของสารช่วยยืดสายโซ่พอลิเมอร์และเส้นใยกล้วยต่อสมบัติของพอลิไวนิลแอลกอฮอร์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562. TCI 1
40 ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ ฉลอง ปะลาชิตัง,เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์. (2562). การทนไฟของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเถ้าแกลบบดละเอียด.วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562. 32-42. TCI 2 https://www.tci-thaijo.org/index.php/RRBR/article/view/205413
41 ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ ฉลอง ปะลาชิตัง,เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์. (2562). ผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงต่อการทนไฟของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อยบดละเอียด.วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562. 20-31. TCI 2 https://www.tci-thaijo.org/index.php/RRBR/article/view/205420
42 ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ อัศนัย ทาเภา และ เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์. (2562). การผสมผสานของวิธีฝูงอนุภาคกับวิธีเชิงพันธุกรรมและวิธีจำลองการหล่ออบเหนียวสำหรับออกแบบที่เหมาะสมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก. วารสารวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2562. TCI 2 https://www.tci-thaijo.org/index.php/kbej/article/view/156778
43 ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ กานต์ นามีผล, มณีรัตน์ องค์วรรณดี, สหลาภ หอมวุฒิวงศ์. (2562) การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการใช้เถ้าหนักจากเตาเผาอุตสาหกรรมสำหรับผลิตเซรามิกประเภทดินเหนียว. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562). TCI 1 https://www.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/171549
44 ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์
ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
Suphan Yangyuen, Songchai Wiriyaumpaiwong, Juckamas Laohavanich, Cherdpong Chiawchanwattana and Phongkorn Ketmala (2018) The Pelleting Sawdust for using as Litter in Pet Cages. Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, vol 4. No. 2, 76-82. TCI 2 http://www.engineer.msu.ac.th/mijet/?option=journal&view=show&cateid=8&id=7
45 ผศ.ดร.โสภา แคนสี โสภา แคนสี (2561) สมรรถนะตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ดผนังเหล็กความจุ 2000 ก้อน ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 409-414 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
46 ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง ศิวา แก้วปลั่ง (2561) การประเมินจำนวนจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่เหมาะสมสำหรับการทำแผนที่ภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 245-253 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
47 ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง เนติ ศรีหานู และ ศิวา แก้วปลั่ง (2561) การประมาณผลผลิตข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม MODIS ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 61-69 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
48 ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง
รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล
P. Suphan , S. Kaewplang and W. Sa-Ngiamvibool. Monitoring of Rice Growth with UAV-Derived Aerial Imagery. Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, Vol.5, No.1, 28-32. TCI 2 http://www.engineer.msu.ac.th/mijet/?option=journal&view=show&cateid=9&id=4
49 ผศ.เกสร วงศ์เกษม เกสร วงศ์เกษม, อินธุอร ปิลา, พจนาจ สมบัติทา และ ปพิชญา ปิงเมือง (2561) การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นแบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการตากแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 484-489 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
50 ผศ.เกสร วงศ์เกษม
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
ณรงค์ธร เนื้อจันทา, เกสร วงศ์เกษม และ ณัฐพล ภูมิสะอาด (2561) การพัฒนาเครื่องทอและจดจำลายผ้า. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 314-320 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
51 ผศ.เกสร วงศ์เกษม
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
ธนภัทร นวลทูล, เกสร วงศ์เกษม, ละมุล วิเศษ, ณัฐพล ภูมิสะอาด และ วรนันต์ นาคบรรบต (2561) การลดความชื้นของใบรางจืดโดยใช้การอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 110-118 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
52 อ.ดร.ชัยยงค์ เสริมผล Chaiyong Soemphol, Piyadanai Boonmaitree, Mongkol Kupimai and Ekajit Khoomwong. (2018). Metamaterial-Based Microstrip Soil Moisture Sensors. SNRU Journal of Science and Technology, 10(3), 165-169. TCI 1 https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/105214
53 อ.ดร.นรินทร์ ศิริวรรณ
ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ
นรินทร์ ศิริวรรณ และ ธีรพัฒน์ ชมภูคำ (2561) ผลของการติดตั้งวาล์วกันกลับ ระยะพิตช์ และรูปแบบของเกลียวขดที่มีต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดเกลียวขดที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 391-398 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
54 อ.ดร.นวรัตน์ พิลาแดง
ผศ.ดร. นิวัตร์ อังควศิษฐพันธ์
นวรัตน์ พิลาแดง และ นิวัตร์ อังควศิษฐพันธ์ (2561) เทคนิคการวัดสภาพ ยอมสัมพัทธ์เชิงซ้อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 , 233-246. TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no141_7205.pdf
55 อ.ดร.วจัสกร กาญจนะ วจัสกร กาญจนะ, ศรนรินทร์ สืบวงค์ และ สุธิดา แข็งสง่า (2561) การประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายต่อการจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 737-745 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
56 อ.ดร.วจัสกร กาญจนะมูล วจัสกร กาญจนะ, ฉัตรสุดา ทองดี และ สุลักขณา คำผาลา (2561) การประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกและความคุ้มค่าจากโครงการการจัดการขยะฝอยประเภทต่างๆ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 722-728 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
57 อ.ปริญญ์ ชุปวา Narongsak Chantawang, Krissana Homwhuttiwong and Prarin Chupawa (2018). Anatomical Locations in the Trunk Correlated with Basic Massage Lines and Signaling Points of Nuad Thai. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine, 16(2), 242-261. TCI 2 file:///C:/Users/ARUNEE_PC/Downloads/140513-Article%20Text-380473-2-10-20180906.pdf
58 อ.ศตวรรษ ทวงชน ศตวรรษ ทวงชน, ธนพันธุ์ ไชยแสนทา, ณัฐพล จันเต และ พัทธกมล สมบุตร (2561) แบบจำลองสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการเคมีของน้ำและน้ำเสีย ด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้า. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ปีที่ 14, 371-382 TCI 1 http://journal.msu.ac.th/upload/journal_file/jfile_no129_01118.pdf
59 อ.ศตวรรษ ทวงชน ศตวรรษ ทวงชน และ วัชรวิชญ์ ดาวสว่าง. (2019) . แบบจําลองสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการบําบัดนํ้าเสีย ที่ปนเปื้อนฟอสเฟต ด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้า. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. V.26(1)2019. January – April 2019. 48 – 58. TCI 1

ที่ ผลงานทางวิชาการ ฐานข้อมูล
1 ชยภร ศิริโยธา และ บพิธ บุปผโชติ. (2560) .การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิชา (กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) . วารสารสาระคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2560. หน้า 15 – 31. TCI/2
2 ไพบูลย์ โคตรพรหม และ สุดสาคร อินธิเดช . (2560). ผลของโมลิบดีนัมต่อความแข็งของเหล็กหล่อขาวเติมธาตุผสมหลายชนิดที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560, หน้า 734 – 739. TCI/1
3 Khoatepome, P. & Inthidech, S. (2018) . Behavior of Hardness in Heat-treated Multi-alloyed White Cast Irons with Varying Mo Content . MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 4(1), JANUARY-JUNE 2018, 7-11. TCI/2
4 กฤตานน ประเทพา และ อภินันท์ อุรโสภณ . (2560). การคัดแยกพฤติกรรมโคโดยไดนามิกส์ไทม์วอร์ปปิง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม . ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560. หน้า 740 – 748. TCI/1
5 จิรพันธ์ ทาแกง , วันไชย คำเสน และ อภินันท์ อุรโสภณ. (2560). การเพิ่มประสิทธิภาพการหาค่าที่เหมาะที่สุดแบบฝูงผึ้งหลายฝูงเพื่อแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดโดยพิจารณาถึงขีดจำกัดอัตราการเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาต้องห้าม. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 , หน้า 29 – 44. TCI/1
6 จิรพันธ์ ทาแกง , วันไชย คำเสน และ อภินันท์ อุรโสภณ. (2560). การปรับเปลี่ยนวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยการจำลองการอบเหนียวเพื่อแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดโดยพิจารณาถึงขีดจำกัดอัตราการเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาต้องห้าม. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 , หน้า 1 – 11. TCI/2
7 Poomsa-ad, N., Wiset, L. and Chapchaimoh, K. (2018). Exergy Analysis of Heat Pump Dryer. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 4(1), JANUARY-JUNE 2018, 12-16. TCI/2
8 ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร , ณัญธิวัฒน์ พลดี และ สุจินต์ บุรีรัตน์. (2561) . วิธีเรียนรู้แบบเพิ่มพูนโดยอาศัยกลุ่มประชากรแบบหลายเป้าหมายร่วมกับแบบจำลองเซอร์โรเกทสำหรับออกแบบหาขนาดและรูปร่างเหมาะที่สุดของระบบแขนยึดจับหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 11 ฉบับบที่ 1, มกราคม – มิถุนายน 2561, 42-50 TCI/1
9 Pasawang, T. and Chatchanayuenyong, T. (2018). Design, Development and Control of an Autonomous Underwater Robot “Poo-Pang” for Thai Navy Military. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 4(1), JANUARY-JUNE 2018 , 24-28. TCI/2
10 Sanala, C., Tisongmuang, C. & Pengchai, P. (2017). Possibility of Low-cost Water Desalination using Sporobolus Virginicus .MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 3(2), July – December 2017 , 1-4. TCI/2
11 กฤษวรฬฒ อุดมศรี, พีรศักดิ์ ท่อนคำ และ เพชร เพ็งชัย. (2560). การบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์โดยถังกรองไร้อากาศแบบไหลขึ้นที่เติมจุลินทรีย์จาวปลวกและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม . ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560, หน้า 728-733. TCI/1
12 Wiset, L. and Poomsa-ad , N. (2017). Parchment Coffee Drying Using Microwave Combined with Hot Air. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 3(2), July – December 2017 . 20-24. TCI/2
13 เนติ ศรีหานู และ ศิวา แก้วปลั่ง. (2560). การประมวลผลผลิตข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม MODIS กรณีศึกษา : ข้าวนาปีในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย. Journal of RESGAT วารสารสามคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 19 . หน้า 146-153 TCI/2
14 ศิวา แก้วปลั่ง และ เนติ ศรีหานู. (2560). การประมาณค่าชีวมวลของต้นข้าวก่อนข้าวออกรวงโดยการสำรวจระยะไกลด้วยอากาศยานไร้คนขับจากดัชนีพืช BNDVI และ GRVI กรณีศึกษา : ข้าวนาปีในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย. Journal of RESGAT วารสารสามคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 19 . หน้า 40-47 TCI/2
15 ศิวา แก้วปลั่ง. (2561).การประเมินการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับสำหรับการประมาณค่าชีวมวลเหนือพื้นดินของต้นหม่อน . ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 วันที่ 29 -30 มกราคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . แก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ 1, หน้า 381 – 387. TCI/1
16 Kaewplang , S. & Srihanu, N. (2017). An Evaluation of EO-1 Hyperion Data for Estimating Age of Rubber Plantation. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . Volume 3, Number 2, July – December 2017 , 5-9. TCI/2
17 นิกรศิลป์ บุญสมบัติ และ อดิศักดิ์ ปัตติยะ. (2560). ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาธรรมชาติในกระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็วของเหง้ามันสำปะหลังในเครื่องปฏิกรณ์แบบตกอิสระ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 12 ฉบับ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2560, หน้า 1 – 11 . TCI/1
18 C, Soemphol. (2018). Metamaterial – Based Microstrip Soil Moisture Sensors. SNRU Journal of sience and Technology, 10(3). September – December (2018) 165 – 169. TCI/2
19 Thung-od, K. (2017). Bus Label Detection for Blind People using Image Processing Technique. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 3(2), July – December 2017 , 25-28. TCI/2
20 Ladbut, N. , Pupitthayatorn, M. and Homwuttiwong, S. (2017). Water Permeability of Concrete after Exposed to High Temperatures . MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 3(2), July – December 2017 ,10-14. TCI/2
21 Kaewhanam, N. , Yeanyong, C. & Chokjaroen, T. (2018). Strength of Sand with varying Fine Content in Northeast Thailand. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 4(1), JANUARY-JUNE 2018 , 1-6. TCI/2
22 Ruksanook, P. , Banlue, K. , Roidoung, S. , Jantathai, S. , Inchuen S. & Duangkhamchan, W. (2017). Physical and Textural Qualities of Puffed Job’s Tears as Affected by Fluidized-bed Coating Conditions. MIJET Mahasarakham International Journal of Engineering Technology . 3(2), July – December 2017 , 15-19. TCI/2
23 วัชรวิชญ์ ดาวสว่าง และ ศตวรรษ ทวงชน . (2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงกับแบบพัลส์ในกระบวนการรวมตะกอนน้ำขุ่นด้วยไฟฟ้า. SNRU Journal of science and Technology, 9(3). September – December (2017) , 617-623. TCI/1
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ที่ ชื่ออาจารย์ ผลงานทางวิชาการ
1 รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ ภัคคิป ไกรโสดา, บพิธ บุปผโชติ, เกยูร ดวงอุปมา, โกศล เรืองแสน,ชินภัทร ธุระการ, กัมปนาท ไชยเพชร, และวรชาติ จันนุวงศ์.(2562). การประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับก๊าซชีวมวลสำหรับเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร.การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ AEC-022, หน้า 158-164.
2 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี กานต์ นามีผล,มณีรัตน์ องค์วรรณดี,กมลชัย ยงประพัฒน์ และ ธนาชาติ เพ็งพรม. (2561). ผลิตภันฑ์เซรามิกที่มีส่วนผสมของเถ้าถ่านหินก้นเตา.การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ . ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี ทับทิม ชาติสุวรรณ์ และ มณีรัตน์ องค์วรรณดี. (2561). การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยจากวัสดุผ้าด้วยเทคนิคโซลิดเฟสไมโครเอ็กแทรกชัน และเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร์.การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รัตน์สุดา งามเสริฐ และ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง. (2562). การปรับปรุงโค้งควบคุมของอ่างเก็บน้ำโดยเทคนิค Genetic Programming ร่วมกับการประมาณความต้องการใช้น้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 251 – 259.
5 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ธีระวัฒน์ ทองวรรณ และ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (2562). การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสมสูงสุดค้นหาโค้งควบคุมที่เหมาะสมของอ่างเก็บน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและความต้องการใช้น้ำจากกระบวรการมีส่วนร่วม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 251 – 259.
6 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รพีภัทร เตชะรุ่งเรืองสกุล และ อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง. (2562). โค้งควบคุมที่เหมาะสมของอ่างเก็บน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจากกระบวนการมีส่วนร่วม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 251 – 259.
7 ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล รัฐพงษ์ ม่วงประโคน, พิมลรัตน์ แผ่ทอง, นันทวัฒน์ ขมหวาน และ กริสน์ ชัยมูล (2562).การทดสอบหาพลังงานการแตกหักของรีแอ็คทีฟเพาเดอร์คอนกรีตด้วยวิธี Modified Compact Tension . การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 562-567.
8 ผศ.ดร.ชัยชาญ โชติถนอม
ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
ผศ.ดร.อลงกรณ์ ละม่อม
ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร
ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์
ชัยชาญ โชติถนอม, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ , อลงกรณ์ ละม่อม , ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร , สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ , กรกนก บุญเสริม , วันชัย สะตะ , ปริญญา จินดาประเสริฐ และ พงษ์ดนัย อนุชาด. (2562). คอนกรีตผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 878-882.
9 ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด ถาวร อู่ทรัพย์, ณัฐพล ภูมิสะอาด และ เจริญพร เลิศสถิตธนกร (2561) การอบแห้งหนังปลาแดดเดียวด้วยเครื่องอบแห้งพลังานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ชนิดที่มีวัสดุสะสมความร้อน. การประชุมวิชาการ สอฉ 3 วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 จังหวัดมหาสารคาม หน้า 1-5
10 ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
ณัฐพล ภูมิสะอาด, ละมุล วิเศษ และ สมเกียรติ ไม้หอม (2562) “การอบแห้งสับปะรดภูแลด้วยเทคนิคกระแสลมปะทะ” การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ TSF-019, หน้า 935-940
11 ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
ณัฐพล ภูมิสะอาด, ละมุล วิเศษ, พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ และสุทธิวัลย์ สีทา (2562) “สภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งสับปะรดภูแลด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนต้นแบบ” การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ TSF-020, หน้า 941-947
12 ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์. (2562). การพัฒนาเครื่องปลอกกลีบกระเทียม. การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ AMM-021 , หน้า 341-344.
13 ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร, ณัญธิวัฒน์ พลดี และ สุจินต์ บุรีรัตน์. (2562). การหาตำแหน่งเหมาะที่สุดสำหรับติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าส่งออกให้มากที่สุดโดยวิธีวิวัฒนาการเชิงอนุพันธ์กระเทียม. การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่CST-016, หน้า480-486.
14 ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ, ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, สัณหวัจน์ ทองแดง, นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ และ อนุรักษ์ รอดบำรุง. (2562). การศึกษาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความร้อนป้อนที่ส่วนทำระเหยที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายในเทอร์โมไซฟอน. การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ TSF-011 , หน้า 888-894.
15 ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ, ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์, สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์ และ สุพัตรา บุไธสง. (2562). ผลของมุมเอียงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายในเทอร์โมไซฟอน. การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ TSF-012, หน้า 895-901.
16 ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ธีรพัฒน์ ชมภูคำ , พงษ์เจต พรหมวงศ์และ สมพล สกุลหลง. (2562).การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมความร้อนและการต้านทานการไหลของการไหลแบบปั่นป่วนผ่านท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใส่ดิฟฟิวเซอร์ทรงกรวย. การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ HTE-003. (ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร)
17 ผศ.ดร.นเรศ มีโส อาทิตย์ เพียรงาม, นเรศ มีโส, และ ศิริธร ศิริอมรพรรณ. (2562). การลดความชื้นในอากาศด้วยเทคนิคสเปาเต็ดเบด. การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ ETM-028, หน้า 785-790.
18 ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล นิดา ชัยมูล , อรรถพล บุญเสริม และจักกฤษณ์ ดลผาด. (2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเตาเผาขยะชุมชน. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 . วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . หน้า 304 .
19 ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล นิดา ชัยมูล , ณัฐพล ศรีโสภณ และ ธารินทร์ ตรีศุภรทิเพศ (2562). การศึกษาแนวทางการจัดการขยะในโรงแรมตักสิลา. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 2753-2757.
20 ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ ณัฐพงศ์ บุตรธนู , นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ และ ศราวุธ ชัยมูล. (2561). การพัฒนาวงจรกรองผ่านแถบความถี่กว้างบนไมโครสตริปโดยใช้ระนาบกราวด์มีรอยและสตับ.การประชุมวิชาการระดับชาติสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561.
21 ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย์. นุชิดา สุวแพทย์. (2562). เจตคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในรายวิชาทางวิศวกรรมเครื่องกล. การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ EDU-002 , หน้า 961-986.
22 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย อธิตยา โชคพรชัย , พิมพ์ใจ มางิ้ว และ เพชร เพ็งชัย.(2562).การผลิตไฟฟ้าจากการย่อยกากตะกอนเร่งเหลือทิ้งในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งที่สูตรการหมักต่างๆกัน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 2735-2739.
23 ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ ทิพย์ธิดา อัคคะประสา และ ยศฐา ศรีเทพ. (2562). การวิเคราะห์การผสมกันของพอลิแอลแล็กไทด์และพอลิดีแล็กไทด์ด้วยวิธีการหล่อฟิล์ม. การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ AMM-016. (ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร)
24 ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ อรปรียา เวียงอินทร์ และ ยศฐา ศรีเทพ. (2562). การวิเคราะห์ผลของการใช้พอลิแลคติกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำเพื่อเป็นพลาสติกไซเซอร์ในพอลิแลคติกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลสูงกึ่งอัตโนมัติ .การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ AMM-018 , หน้า 320-327.
25 ผศ.ดร.รัตนา หอมวิเชียร เกียรติศักดิ์ ไชยกาล , อนุวัฒน์ ลาแอ้น และ รัตนา หอมวิเชียร. (2562) . การประเมินระดับภัยแล้งด้วยวิธีดัชนีน้ำฝนมาตรฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 251 – 259.
26 ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ สิทธิศักดิ์ อันสนั่น , อัศนัย ทาเภา และ เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ . (2562). การพัฒนาอัลกอริทึมนักปีนเขาสำหรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 251 – 259.
27 ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า และ เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์. (2562). การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมแบบจำลองการอบเหนียวในการออกแบบอย่างเหมาะสม สำหรับออกแบบฐานรากเสาเข็มโดยวิธีโครงข้อหมุนแบบจำลอง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 385 - 392.
28 ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
ละมุล วิเศษ, จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ และ ณัฐพล ภูมิสะอาด (2562) “กระเจี๊ยบเขียวอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน” การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ TSF-021, หน้า 948-954
29 ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง สัจจะ เสถบุตร , กฤษณ์ ศรีวรมาส และศิวา แก้วปลั่ง. (2562). แก่งสะพือและเขื่อนปากมูลกับน้ำท่วมเมืองอุบล. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ง ที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 2030-2035.
30 ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง สถาพร บุญปก , ณัฐพล สุนทอง และ ศิวา แก้วปลั่ง. (2562).การวิเคราะห์การพิบัติของอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน มหาสารคาม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 2490– 2494.
31 ผศ.ดร.สหลาภ หอมวฒิวงศ์ มีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร, สหลาภ หอมวุฒิวงศ์. (2562). การพัฒนาบล็อกประสานที่ผลิตจากดินในท้องถิ่น, การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)” วันที่ 10 พฤษภาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.
32 ผศ.ดร.สหลาภ หอมวฒิวงศ์ ทรงฤทธิ์ พทุ ธลา, สหลาภ หอมวฒิวงศ์ . (2562). ผลของสารละลายที่มีต่อกาํ ลงั อดั ของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเถ้าชานอ้อย. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ง ที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 761-765.
33 ผศ.ดร.สหลาภ หอมวฒิวงศ์ พิพรรธน์ อินปลดั , วริษฐ ์ หิรญั ภทั รโรจน์ และ สหลาภ หอมวฒิวงศ์.(2562). ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังแรงอัดของจีโอโพลิเมอรค์ อนกรีตจากเถ้าชานอ้อยผสมเศษอลูมิเนียม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ง ที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 766-771.
34 ผศ.ดร.สหลาภ หอมวฒิวงศ์ วริษฐ ์ หิรัญภัทรโรจน์, พิพรรธน์ อินปลัด และ สหลาภ หอมวฒิวงศ์. (2562). ผลของปริมาณสารละลายที่มีผลต่อกำลังแรงอัดจีโอโพลิเมอร์มอรต้าร์ที่ผลิตจากเถ้าชานอ้อย. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ง ที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 772-776.
35 ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช>
วรเชษฐ์ ศรีประไหม , ทรงพล วิจารณ์จักร , จักรพันธ์ ชาวเหนือ , สุพรรณ ยั่งยืน และ จักรมาส เลาหวณิช.(2562). การออกแบบและสร้างเครื่องหั่นสมุนไพรกึ่งอัตโนมัติ .การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ AMM-017 , หน้า 314-319.
36 ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
สิทธิพล ศรีวิเศษ, คมสันต์ ครีไชยทอง ,จิระพงษ์ มาลีลับ ,สุพรรณ ยั่งยืน และ จักรมาส เลาหวณิช. (2562). ตู้อบผ้า .การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ ETM-012, หน้า 678-686.
37 ผศ.ดร.โสภา แคนสี พลวัฒน์ พลเตชะ, ไพรัช สุริยะ และ โสภา แคนสี. (2562) .การพัฒนาอุปกรณ์อนุบาลลูกไก่งวงกึ่งอัตโนมัติ. การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี, บทความเลขที่ ETM-025, หน้า 764-771.
38 ผศ.ดร.อลงกรณ์ ละม่อม สัมฤทธิ์ ชมชื่น, สุริยา ปัตโชติชัย และ อลงกรณ์ ละม่อม. (2562). การออกแบบที่เหมาะสมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดกลมด้วยอัลกอริทึมแบ่งครึ่งช่วง . การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ง ที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 322 – 328.
39 อ.ดร.วจัสกร กาญจนะ วจัสกร กาญจนะ,ปิติพัทธ์ เหล่าคนค้า และ นันทวุฒิ วรรณชาติ. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ง ที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 2777-2782.
40 อ.ทวีศักดิ์ ทองแสน ทวีศักดิ์ ทองแสน และ นุชศรา โชคสวนทรัพย์ (2561) ผลการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม Plickers สำหรับห้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์, การประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561, หน้า 136-142
41 อ.ศตวรรษ ทวงชน ศตวรรษ ทวงชน , ธวัชชัย ใจแจ่ม , ศรัณ จันทร์อุป และ จรัญ ศรีบุรินทร์ . (2562). กระบวนการสร้างและรวมตะกอนสำหรับระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 . วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . หน้า 304 .
42 อ.ศตวรรษ ทวงชน ศตวรรษ ทวงชน , สุรัชมาศ คำภีระมี , อักษรสวรรค์ ไกรทอง และ พัทธกมล สมบุตร. (2562).สภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดแทนนินในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการเฟนตันแบบไม่ใช้แสง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ง ที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering .วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี , หน้า 322 – 328.
ที่ ผลงานทางวิชาการ
1 ยุธนา ศรีอุดม, อนุรัตน์ เทวตา, ไพโรจน์ จันทร์แก้ว, สัมพันธ์ ฤทธิเดช และ ธีรพัฒน์ ชมภูคํา. (2561). การศึกษาเชิงทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพแผงเซลลแสงอาทิตย์ โดยการระบายความร้อนด้วยท่อความร้อนแบบแบน. การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงาน ความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, 15-16 กุมภาพันธ์ 2561, ลำปางรีสอร์ท จ.ลำปาง.
2 ฤทธิไกร ไชยงาม, ยุพา พลตื้อ และ เกียรติศักดิ ศรีประทีป. (2561). การพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมจิตอาสาพัฒนาสังคมและชุมชน: รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป, 9-10 กรกฎาคม 2561, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร.
3 ฤทธิไกร ไชยงาม, เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช, พรทิพย์ อติชาติ, ณธพร สีบัวลา และ เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป. (2561). การจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป, 9-10 กรกฎาคม 2561, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร.
4 ศุภวัฒน์ ทัพสุริย์ และวรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล. (2560). ผลของรูปแบบสนามแม่เหล็กถาวรต่อการลดความกระด้างของน้ำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า 315 – 325.
5 พีระพงษ์ เพ็ชรไทย , วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล. (2560). สภาพอากาศและ CCQ ที่ส่งผลต่อระดับสัญญาณรบกวนของเครือข่ายแลนไร้สาย เขตจังหวัดยโสธร . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า 273 – 279.
6 ภูริต สินภักดี และ สุดสาคร อินธิเดช. (2560). ผลของค่าคาร์บอนสมดุลต่อความแข็งขณะทำกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่อขวาที่เติมธาตุผสมหลายชนิด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า130-137.
7 พิสิฐชัย โคสะสุ และ สุดสาคร อินธิเดช. (2560). ผลของธาตุซิลิกอนต่อความแข็งขณะทำกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 16%Cr ที่เติม 2%Mo.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560 ,หน้า90-95.
8 อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง , เจษฎา ตงศิริ และ เอกพงษ์ มานิล . (2561). การปรับปรุงโค้งควบคุมของอ่างเก็บน้ำด้วยเทคนิคแบท. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนครนายก.
9 จักรชัย ชิณโคตร และ เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล. (2561). การพัฒนาวิธีการระบุเพศดักแด้ไหมอีรี่ด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ครั้งที่ 3. วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.
10 เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล, นภาวัลย์ พันสมบัติ, ภาณุเดช เนียมไทสงค์ และ นพชัย คงเจริญ. (2560). การพัฒนาไลบรารี่ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ MCE@MSU สาหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบมีล้อ, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ, 30 ธันวาคม 2560 ประจำปี 2560, หน้า 56-64.
11 จักรชัย ชิณโคตร, นพชัย คงเจริญ, เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล และ อรอุมา ลาสุนนท์. (2560). การทดลองหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพสำหรับการระบุเพศดักแด้ไหมเพศผู้. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า 335 – 343.
12 อภิสิทธิ์ ภูผิวผา , ภูวดี ถูพะอ่าง , จักรมาส เลาหวณิช และ สุพรรณ ยั่งยืน . (2561). ออกแบบและสร้างชุดใบมีดปอกเปลือกมันสำปะหลัง. การประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.
13 สุริยา ปัตโชติชัย, ชัยชาญ โชติถนอม, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ และ อลงกรณ์ ละม่อม. (2561). การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงเดียวอย่างเหมาะสมด้วยอัลกอริทึมการแบ่งครึ่งช่วง . การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนครนายก.
14 ทรงฤทธิ์ พุทธลา, พิพรรธน์ อินปลัด, ชัยชาญ โชติถนอม และสหลาภ หอมวุฒิวงศ์ . (2561). สมบัติของวัสดุก่อผนังหลังผ่านความร้อนสูง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนครนายก.
15 ชัยชาญ โชติถนอม, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ , อลงกรณ์ ละม่อม , ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร , สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ , กรกนก บุญเสริม ,วันชัย สะตะ และ ปริญญา จินดาประเสริฐ. (2561). คอนกรีตผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าหนัก. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนครนายก.
16 ณัฐพล ภูมิสะอาด , ละมุล วิเศษ และ วิริยา พรมกอง. (2561). การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการผลิตข้าวเม่าแห้ง. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่32 วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร.
17 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ,ยุทธพิชัย อินทร์แสน และ กิตติศักดิ์ สนธิรักษ์ . (2561). การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดจ่อไหมพลาสติก. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร.
18 สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ, ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, สัมพันธ์ ฤทธิเดช, อนุรักษ์ รอดบำรุง และธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์. (2561). ผลของความร้อนให้ส่วนทำระเหยที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายในของเทอร์โมไซฟอน. การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงาน ความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, 15-16 กุมภาพันธ์ 2561, ลำปางรีสอร์ท จังหวัดลำปาง.
19 ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, นรินทร์ ศิริวรรณ, อโนชา หาญอาษา, และ รพีพัฒน์ ลาดศรีทา. (2561). การศึกษาเชิงทดลองการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดเกลียวขดที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ. การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 – 19 พฤษภาคม 2561, มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
20 กฤษฎา คามูลทา, อมรเทพ ทองจันทร์ และนพปฎล เสงี่ยมศักดิ์. (2560). คุณสมบัติของบล็อกประสานที่ผลิตจากดินที่หาได้ในท้องถิ่น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560 , หน้า 351-357.
21 นิดา ชัยมูล, วจัสกร กาญจนะ, ธัญวัฒน์ เครือวรรณ และณมินทร์ แทนเตย์รุ่งโรจน์. (2561) การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ในสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17. 24 – 25 พฤษภาคม 2561.
22 อินธิพล หินดี , พิริยา พลหาญ และ นุชิดา สุวแพทย์. (2560). การเปรียบเทียบความสามรถในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากการใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่แตกต่างกัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า 138 – 145.
23 เพชร เพ็งชัย, สุภาวดี ศิริประทุม, ขวัญลดา พลสมบัติ, อินทุอร เข็มมา, ณัฐวรรณ รักษา, เพ็ญพรรษา เฉวียงหงส์, อดิศักดิ์ เรืองศรี และทรงยศ มงคลพิศ. (2561). ผลของระยะเวลากักเก็บที่มีต่อค่าความต่างศักย์และการบำบัดบีโอดีในน้ำชะขยะของเซลเชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบแบตช์. ในสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17. 24 – 25 พฤษภาคม 2561.
24 เพชร เพ็งชัย , อุทัยวรรณ ประสพสันต์วัฒนา , พรรณธิภา จันบัวลา , กชจุฑา สีหเดชภิญญโญ , จุไรรัตน์ อ่อนหอม , เพ็ญศรี เฉยฉิว , ฐิติรัตน์ ชื่นสุคนธ์ , สวรรยา ชมภูธร , ยุพาศรี ไพรวรรณ และ จตุพร เพ็งชัย. (2561). ความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ของนิสิตที่เรียนวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตในหลักสูตรของสำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป, 9-10 กรกฎาคม 2561, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร.
25 ตรีญาภัทร์ แสงตา และ สหลาภ หอมวุฒิวงศ์. (2561). การประเมินความต้องการจำเป็นของปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนวิชาปฏิบัติการปฐพี กลศาสตร์ของนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, หน้า 933-941.
26 มีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร และ สหลาภ หอมวุฒิวงศ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง ของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, หน้า 942-949.
27 ทรงฤทธิ์ พุทธลา และ สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ . (2560). ผลของอายุคอนกรีตที่มีต่อผลการทดสอบค่ากำลังอัดด้วยค้อนสะท้อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560 , หน้า 1-8.
28 อเหนก ดัสกรณ์ และ ยศฐา ศรีเทพ. (2560). การผลิตเส้นใยขนาดไมโครจากพอลิแลคไทด์แบบสเตอริโอคอมเพล็กซ์ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า 179-186.
29 ภาลัดดา เนื่องแก้ว และ ยศฐา ศรีเทพ. (2560). การผลิตถุงพลาสติกชีวภาพจากพอลิแลคติดแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลทและสารเพิ่มความยาวสายโซ่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560, หน้า 187-194.
30 ศิวา แก้วปลั่ง. (2561). การประยุกต์ใช้การรังวัดโดยใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับในการวัดความจุอ่างเก็บน้ำ . การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนครนายก.
31 นติ ศรีหานู และ ศิวา แก้วปลั่ง (2560). การประเมินความถูกต้องของการรังวัดด้วยภาพด้วยภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบินต้นทุนต่ำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560 , หน้า 308-314.
32 อรอุมา ลาสุนนท์ . (2561). การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรม. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
33 กฤต จันทรสมัย และ อรอุมา ลาสุนนท์. (2560). การปรับปรุงเส้นทางขนส่งน้ำแข็งด้วยวิธีฮิวริสติก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560 , หน้า 103-109.
34 อัศนัย ทาเภา, อลงกรณ์ ละม่อม, ชัยชาญ โชติถนอม, และ เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ . (2561). การออกแบบที่เหมาะสมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการค้นหาแบบตาบูเชิงความน่าจะเป็น. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนครนายก.
35 พจนาจ สมบัติหา , ปพิชญา ปิงเมือง , อินธุอร ปิลา และ เกสร วงศ์เกษม . (2561). การออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นเพื่อกระบวนการตากแห้ง. การประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.
36 ชัยยงค์ เสริมผล , นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ และภัสส์กุญช์ ฐิติมหัทธนกุล . (2561). การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืชโดยใช้เซนเซอร์ SHT11 . การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018) ,พิษณุโลก , 26 – 29 มิถุนายน 2561.
37 ภัสส์กุญช์ ฐิติมหัทธนกุล , ชัยยงค์ เสริมผล , ไมตรี พลสงคราม และ เสกสรร พลศรี. (2561). เครื่องจำหน่ายอาหารสัตว์อัตโนมัติ. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018) ,พิษณุโลก , 26 – 29 มิถุนายน 2561.
38 ศราวุธ โพธิ์ศรี, อุกฤษฏ์ ศรีโนนยาง, นวรัตน์ พิลาแดง. (2561). การพัฒนาชุดควบคุมเครื่องฟักไข่อัตโนมัติ. การประชุมวิชาการประกวดโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 24, 29-30 มีนาคม 2561, มหาสารคาม.
39 พูนธนะ ศรีสระคู และ กฤต จันทรสมัย . (2560). การปรับปรุงการเข้ารับบริการและผังบริการของศูนย์ทางการแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 วันที่ 19-20 ธ.ค. 2560.
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน/เดือน/ปี
1 ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
รับรางวัล ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ และรางวัลประกาศเกียรติคุณ และทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จากผลงาน เครื่องอบแห้งถังหมุนแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับผลิตผลทางการเกษตร งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
2 ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
รับรางวัล บทความชมเชย บทความเรื่อง “สภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งสับปะรดภูแลด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนต้นแบบ” การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 2-5 กรฏาคม พ.ศ. 2562
3 ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
รับรางวัล Best Paper Award ผลงาน Economic Analysis of Dehydrated ‘Phulae’ Pineapple by Microwave Assisted Hot Air Dryer. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia. 29 July -1 August 2019
4 ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย รับรางวัล บทความดีเด่น บทความเรื่อง การผลิตไฟฟ้าจากการย่อยกากตะกอนเร่งเหลือทิ้งในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งที่สูตรการหมักต่างๆกัน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 The 24th National Convention on Civil Engineering . จ.อุดรธานี วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
5 ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Award) พร้อมเกียรติบัตร จากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งาน Thailand Research Expo 2019 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซนทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ วันที่ 7 – 10 เมษายน 2562
6 อ.ดร.ชัยยงค์ เสริมผล
ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
“3D-Printed Materials Based Low-speed Permanent Magnet Generator for Energy Harvesting Applications” ได้รับรางวัล Best Presentation ประเภท Oral Presentation The 3rd International Conference on Innovative Engineering Materials (ICIEM 2019), Bali, Indonesia, 25-27 April 2019.
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัล Highest Number of Paper Submissions The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia. 29 July -1 August 2019

ที่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่
1 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รางวัล "The Best Paper Award" ชื่อผลงาน Application of Optimization Techniques for Searching Optimal Reservoir Rule Curves for Medium Reservoir. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) ณ the Don Chan Palace Hotel & Convention, Vientiane, Lao PDR
2 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) ชื่อผลงาน การค้นหาโค้งควบคุมที่เหมาะสมด้วยเทคนิค Wind Driven Optimization การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) ชื่อผลงาน การตรวจหาเมล็ดข้าวฮางงอกผิดรูปด้วยการใช้การประมวลผลภาพดิจิทัล การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รางวัล "The Best Paper Award" ชื่อผลงาน Comparison of Performance of Regenerative Power for Electric Vehicles between Single and Dual DC Motor Drive Systems. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) ณ the Don Chan Palace Hotel & Convention, Vientiane, Lao PDR
5 ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยายสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) ชื่อผลงาน ผลของอุณหภูมิอากาศร้อนและการนึ่งด้วยไอน้ำต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแก่นตะวัน การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานโปสเตอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) ชื่อผลงาน การคัดแยกความผิดปกติของเครื่องปรับอากาศด้วยการวิเคราะห์การสั่น การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ผศ.ดร.นเรศ มีโส รางวัลชมเชย สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ภายใต้ชื่อผลงาน เครื่องอบแห้งแบบตู้โดยใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ” นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งาน NESP Innovation Award 2018 ณ ลานโปรโมชั่นฮอลล์ ชั้น G Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา
8 ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
รางวัลอันดับ 2 นวัตกรรมด้านข้าว ภายใต้ผลงาน ข้าวเม่าแห้งกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งาน i-novation Thailand Week 2017
9 ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยายสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) ชื่อผลงาน การประเมินจํานวนจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่เหมาะสมสำหรับการทำแผนที่ภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์ รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการตรวจวัดโดยใช้การประมวลผลภาพสําหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นต่อเนื่องแบบสัมผัสจุดเดียว การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11 อ.ดร.นรินทร์ ศิริวรรณ รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) ชื่อผลงาน ผลของการติดตั้งวาล์วกันกลับระยะพิตซ์ และ รูปแบบของเกลียวขดที่มีต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดเกลียวขดที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12 อ.ศตวรรษ ทวงชน รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) ชื่อผลงาน แบบจําลองสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียจาก ห้องปฏิบัติการเคมีของน้ำและน้ำเสียด้วย กระบวนการเคมีไฟฟ้า การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี เลขอนุสิทธิบัตร
1 รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 23 พฤศจิกายน 2561 – 13 กันยายน 2564 14705
2 ผศ.ดร.โสภา แคนสี ตู้อบก้อนเชื้อเห็ดรูปแบบชั้นผนังยางสังเคราะห์ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 1 กันยายน 2565 15005
3 ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวนิช
ชุดกลไกช่วยเพิ่มสมรรถนะการทำงานของเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียแบบใบมีดกระแทก 31 พฤษภาคม 2562 15246
ที่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี เลขอนุสิทธิบัตร
1 ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล เครื่องคัดแยกดักแด้ไหมโดยใช้แมชชีนวิชั่น 12 กุมภาพันธ์ 2561 – 3 ตุลาคม 2565 13634
2 ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช และ
ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
ชุดอุปกรณ์เสริมเพื่อคัดแยกและทำความสะอาดสำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอินฟาเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง 20 กรกฎาคม 2560 – 20 มิถุนายน 2565 12951
3 ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และคณะ เครื่องคัดขนาดและนับจำนวนผลมะนาวอัตโนมัติ 20 กรกฎาคม 2560 – 22 พฤศจิกายน 2565 12952
4 ผศ.เกสร วงศ์เกษม อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า 18 กรกฎาคม 2560 – 5 มีนาคม 2563 12942
5 อ.คเณศ ถุงออด อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวางสำหรับคนตาบอด 12 กุมภาพันธ์ 2561 – 25 ตุลาคม 2565 13633