หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

  (ชื่อย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

  ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Civil Engineering)

  (ชื่อย่อ) : B.Eng. (Civil Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 145 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดรายวิชา เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(หน่วยกิต)
ข้อบังคับ
สภาวิศวกร พ.ศ. 2558
(หน่วยกิต)
หลักสูตรที่เสนอ
(หน่วยกิต)
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา
1. หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 30 ไม่ระบุ 30 30
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า
   2.1.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   2.1.2 กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
   2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
   2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
   2.2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
84
-


-
105
21


84

109
21

27
61
52
3
6
109
21

27
61
52
-
9
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 6 ไม่ระบุ 6 6
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 105 145 145

5. รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตระบบปกติ ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ สำหรับนิสิตระบบปกติ ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่กำหนดไว้ได้


2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน

   2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต
0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 Engineering Mathematics 1 3(3-0-6)
0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 Engineering Mathematics 2 3(3-0-6)
0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 Engineering Mathematics 3 3(3-0-6)
0202 100 เคมีทั่วไป General Chemistry 3(3-0-6)
0204 101 ฟิสิกส์ 1 Physics 1 3(3-0-6)
0204 102 ฟิสิกส์ 2 Physics 2 3(3-0-6)
0204 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 Physics Laboratory 1 1(0-3-0)
0204 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 Physics Laboratory 2 1(0-3-0)

2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 27 หน่วยกิต
0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์** Computer Programming 3(2-2-5)
0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม Engineering Workshop Practicum 1(0-3-0)
0300 140 สถิตยศาสตร์** Statics 3(3-0-6)
0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก Graphic Drawing 3(2-2-5)
0300 101 วัสดุวิศวกรรม** Engineering Materials 3(3-0-6)
0301 212 กำลังวัสดุ** Strength of Materials 3(3-0-6)
0301 230 การสำรวจ**** Surveying 3(3-0-6)
0301 320 ชลศาสตร์*** Hydraulics 3(3-0-6)
0301 321 ปฏิบัติการชลศาสตร์*** Hydraulics Laboratory 1(0-3-0)
0301 370 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรโยธา** Applied Mathematics for Civil Engineers 3(3-0-6)

2.2) วิชาเฉพาะด้าน

     สำหรับโปรแกรมปกติ กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

     สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

  2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

       สำหรับโปรแกรมปกติ กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

       สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

0301 210 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ** Civil Engineering Materials and Testing 3(3-0-6)
0301 211 ปฏิบัติการวัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ** Civil Engineering Materials and Testing Laboratory 1(0-3-0)
0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง** Structural Theory 3(3-0-6)
0301 220 อุทกวิทยา Hydrology 3(3-0-6)
0301 231 ปฏิบัติการสำรวจ**** Surveying Laboratory 1(0-3-0)
0301 312 การวิเคราะห์โครงสร้าง** Structural Analysis 3(3-0-6)
0301 314 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก** Reinforced Concrete Design 4(3-2-8)
0301 322 วิศวกรรมชลศาสตร์*** Hydraulic Engineering 3(3-0-6)
0301 340 วิศวกรรมการทาง**** Highway Engineering 3(3-0-6)
0301 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง**** Highway Engineering Laboratory 1(0-3-0)
0301 350 ปฐพีกลศาสตร์*** Soil Mechanics 3(3-0-6)
0301 351 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์*** Soil Mechanics Laboratory 1(0-3-0)
0301 352 วิศวกรรมฐานราก*** Foundation Engineering 3(3-0-6)
0301 410 การออกแบบอาคาร** Building Design 3(3-0-6)
0301 411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง** Prestressed Concrete Design 3(3-0-6)
0301 412 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก** Timber and Steel Design 4(3-2-8)
0301 414 คอนกรีตเทคโนโลยี Concrete Technology 3(2-3-5)
0301 422 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล**** Water Supply and Sanitary Engineering 3(3-0-6)
0301 460 การจัดการการก่อสร้าง**** Construction Management 3(3-0-6)
0301 497 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา* Civil Engineering Seminar 1(0-3-0)

หมายเหตุ

* เป็นรายวิชาบังคับ มีผลการเรียนเป็นแบบ S หรือ U

** เป็นรายวิชาในกลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ

*** เป็นรายวิชาในกลุ่มความรู้ด้านปฐพีและชลศาสตร์

**** เป็นรายวิชาในกลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจและการจัดการ

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

สำหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

0301 270 วิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคาร Electrical Engineering and Illumination in Buildings 3(3-0-6)
0301 360 การจัดการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม Engineering Economics Management 3(3-0-6)
0301 415 การออกแบบสะพาน Bridge Design 3(3-0-6)
0301 416 วิศวกรรมแผ่นดินไหว Earthquake Engineering 3(3-0-6)
0301 417 วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ Finite Element Method 3(3-0-6)
0301 424 วิศวกรรมชลประทานและการระบาย Irrigation and Drainage Engineering 3(3-0-6)
0301 427 อุทกวิทยา และ น้ำท่าในชุมชนเมือง Urban Hydrology and Stormwater 3(3-0-6)
0301 428 การจัดการทรัพยากรน้ำ Water Resources Management 3(3-0-6)
0301 432 การสำรวจด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ Photogrammetry 3(3-0-6)
0301 434 การสำรวจเส้นทาง Route Surveying 3(3-0-6)
0301 435 งานสำรวจดาวเทียมจีพีเอส GPS Satellite Surveying 3(3-0-6)
0301 440 วิศวกรรมขนส่ง Transportation Engineering 3(3-0-6)
0301 442 วิศวกรรมการจราจร Traffic Engineering 3(3-0-6)
0301 443 วิศวกรรมทางรถไฟ Railway Engineering 3(3-0-6)
0301 451 การเพิ่มเสถียรภาพของดิน Soil Stabilization 3(3-0-6)
0301 452 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบทางวิศวกรรมปฐพีและฐานราก Application of Computer in Geotechnical Engineering Design 3(3-0-6)
0301 462 การประมาณราคาและข้อกำหนดในงานก่อสร้าง Construction Estimating and Specifications 3(3-0-6)
0301 464 การเขียนแบบสำหรับโครงการงานวิศวกรรมโยธา Drawing of Civil Engineering Project 3(3-0-6)
0301 465 การควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก Construction Supervision of Reinforced Concrete Building 3(3-0-6)
0301 467 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง Ethics and Law for Construction 3(3-0-6)
0301 470 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานวิศวกรรมโยธา Computer Applications for Civil Engineering 3(3-0-6)
0301 481 การรับรู้ระยะไกลในอุทกวิทยา Remote Sensing in Hydrology 3(3-0-6)
0305 370 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment 3(3-0-6)
0305 426 วิศวกรรมการระบายน้ำเสียและน้ำฝน Wastewater and Rainstorm Drainage Engineering 3(3-0-6)

2.2.3) กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับโปรแกรมปกติ 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

0301 399* การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา Civil Engineering Training 3(240 ชั่วโมง)

หมายเหตุ * นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้

นิสิตระบบปกติ ต้องฝึกงานอย่างน้อย 240 ชั่วโมง ผลการเรียนเป็นแบบ S หรือ U

0301 498 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 Civil Engineering Project 1 1(0-3-0)
0301 499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 Civil Engineering Project 2 2(0-6-0)

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

0300 390 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา Cooperative Education Preparation 3(1-4-4)

หมายเหตุ ผลการเรียนเป็นแบบ S หรือ U

0300 391 สหกิจศึกษา Cooperative Education 6(0-40-0)

หมายเหตุ ผลการเรียนเป็นแบบเกรด

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม