หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า )

  (ชื่อย่อ) : วศ.บ.(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า )

  ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

  (ชื่อย่อ) : B.Eng. (Electrical Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร

5. รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตระบบปกติ ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ สำหรับนิสิตระบบปกติ ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่กำหนดไว้ได้


2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน
   2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต


2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 25 หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต
  2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

        โปรแกรมปกติและสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

สำหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียน และสอบผ่านวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับนิสิตโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษาที่ต้องการเรียนให้ครบตามข้อกำหนดของสภาวิศวกรให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้าเท่านั้น