หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม )

  (ชื่อย่อ) : วศ.บ.(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม )

  ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)

  (ชื่อย่อ) : B.Eng. (Environmental Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร

5. รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตระบบปกติ ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ สำหรับนิสิตระบบปกติ ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 108หน่วยกิต นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่กำหนดไว้ได้


2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน
   2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต


2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 25 หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน
  2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

        โปรแกรมปกติและสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

สำหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม