หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Manufacturing Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)

  (ชื่อย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)

  ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering)

  (ชื่อย่อ) : .Eng. (Manufacturing Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดรายวิชา เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(หน่วยกิต)
หลักสูตรที่เสนอ
(หน่วยกิต)
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา
1. หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า
   2.1.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   2.1.2 กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
   2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
   2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
   2.2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
84
-


-
107
46
21
25
61
52
3
-
107
46
21
25
61
52
6
9
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 6
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 140 143

5. รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตระบบปกติ ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ สำหรับนิสิตระบบปกติ ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่กำหนดไว้ได้


2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐานกำหนดให้เรียน 46 หน่วยกิต
   2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต
0202 100 เคมีทั่วไป General Chemistry 3(3-0-6)
0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป General Chemistry Laboratory 1(0-3-0)
0204 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 General Physics 1 3(3-0-6)
0204 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 General Physics 2 3(3-0-6)
0204 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 General Physics Laboratory 1 1(0-3-0)
0204 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 General Physics Laboratory 2 1(0-3-0)
0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 Engineering Mathematics 1 3(3-0-6)
0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 Engineering Mathematics 2 3(3-0-6)
0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 Engineering Mathematics 3 3(3-0-6)

2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 25 หน่วยกิต
0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์** Computer Programming 3(2-2-5)
0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม Engineering Workshop Practicum 1(0-3-0)
0300 140 สถิตยศาสตร์** Statics 3(3-0-6)
0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก Graphic Drawing 3(2-2-5)
0300 101 วัสดุวิศวกรรม** Engineering Materials 3(3-0-6)
0302 220 สถิติวิศวกรรม Engineering Statistics 3(3-0-6)
0302 311 กระบวนการผลิต Manufacturing Processes 3(2-3-4)
0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 Thermodynamics 1 3(3-0-6)
0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า Foundation of Electrical Engineering 3(3-0-6)
2.2) วิชาเฉพาะด้าน

     สำหรับโปรแกรมปกติ กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

     สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

  2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

       สำหรับโปรแกรมปกติ กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

       สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

0300 102 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม Engineering Materials Laboratory 1(0-3-0)
0300 363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม Engineering Economics 3(3-0-6)
0302 210 วิศวกรรมเครื่องมือ Tool Engineering 3(2-3-4)
0302 221 วัสดุในกรรมวิธีการผลิต Materials in Manufacturing 3(3-0-6)
0302 310 เครื่องมือกล Machine Tool 3(2-3-4)
0302 313 การเขียนแบบเครื่องกลและคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ Mechanical Drawing and Computer Aided Design 3(2-3-4)
0302 320 การควบคุมคุณภาพ Quality Control 3(3-0-6)
0302 321 การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planning and Control 3(3-0-6)
0302 322 กระบวนการขึ้นรูป Forming Processes 3(2-2-5)
0302 323 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต Manufacturing Engineering Laboratory 1(0-3-0)
0302 410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต Computer Aided Manufacturing 3(2-3-4)
0302 416 การออกแบบแม่พิมพ์ Mold Design 3(2-3-4)
0302 420 การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม Industrial Work Study 3(3-0-6)
0302 421 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร Operations Research for Engineers 3(3-0-6)
0302 422 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม Industrial Plant Design 3(3-0-6)
0302 426 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม Industrial Safety Engineering 3(3-0-6)
0303 281 พลศาสตร์ Dynamics 3(3-0-6)
0303 391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 Mechanical Engineering Laboratory 1 1(0-3-0)
0306 426 ระบบควบคุมและอัตโนมัติ Automation and Control Systems 3(3-0-6)
0307 309 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า Foundation of Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-0)
2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

สำหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

0302 413 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง Maintenance Engineering 3(3-0-6)
0302 415 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องมือและหัวจับ Computer Aided Tool and Fixture Design 3(3-0-6)
0302 418 วิธีการวิเคราะห์สำหรับการออกแบบและการผลิต Analytical Methods for Design and Manufacturing 3(3-0-6)
0302 419 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตและการประกอบ Product Design for Manufacturing and Assembly 3(3-0-6)
0302 423 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Management 3(3-0-6)
0302 425 การจัดการคุณภาพเชิงรวม Total Quality Management 3(3-0-6)
0302 427 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม Industrial Cost Analysis and Budgeting 3(3-0-6)
0302 429 การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม Industrial Measurement and Instruments 3(3-0-6)
0302 431 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ Welding Technology 3(2-3-4)
0302 432 วิศวกรรมการหล่อโลหะ Foundry Engineering 3(2-3-4)
0302 433 กระบวนการผลิตและระบบคุณภาพ Manufacturing Processes and Quality System 3(3-0-6)
0302 434 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ Polymer Processing 3(2-3-4)
0302 435 กระบวนการฉีดพลาสติก Injection Molding Process 3(2-3-4)
0302 436 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบโครงสร้างผ้า Computer Aided Fabrics Structures Design 3(3-0-6)
0302 437 เหล็กหล่อทนการสึกหรอแบบขัดสีหลักมูล Fundamental of Abrasive Wear Resistant Cast Iron 3(3-0-6)
0302 438 การขนส่งและการกระจายสินค้า Transportation and Distribution 3(3-0-6)
0302 439 การออกแบบระบบการจัดการวัสดุ Material Handling System Design 3(3-0-6)
0302 442 การออกแบบการทดลอง Design of Experiments 3(3-0-6)
0302 443 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ Polymer Characterization 3(3-0-6)
0303 341 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน Energy Conservation and Management 3(3-0-6)
0303 445 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ Bio-fuel Production Technologies 3(3-0-6)

2.2.3) กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับโปรแกรมปกติ 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

0302 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต Manufacturing Engineering Training 3(240 ชั่วโมง)

หมายเหตุ * นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้

นิสิตระบบปกติ ต้องฝึกงานอย่างน้อย 240 ชั่วโมง ผลการเรียนเป็นแบบ S หรือ U

0302 498 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต 1 Manufacturing Engineering Project 1 1(0-3-0)
0302 499 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต 2 Manufacturing Engineering Project 2 2(0-6-0)
0300 390 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา Cooperative Education Preparation 3(1-4-4)

หมายเหตุ ผลการเรียนเป็นแบบ S หรือ U

0300 391 สหกิจศึกษา Cooperative Education 6(0-40-0)

หมายเหตุ ผลการเรียนเป็นแบบเกรด

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม