หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

  (ชื่อย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

  ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

  (ชื่อย่อ) : B.Eng. (Mechanical Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร


5. รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตระบบปกติ ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ สำหรับนิสิตระบบปกติ ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่กำหนดไว้ได้


2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐานกำหนดให้เรียน 46 หน่วยกิต
   2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต


2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 25 หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน

     สำหรับโปรแกรมปกติและสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

  2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

       สำหรับโปรแกรมปกติและสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

สำหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

2.2.3) กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับโปรแกรมปกติ กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต