หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

1. ชื่อหลักสูตร

  ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)

  (ชื่อย่อ) : วศ.บ.(วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)

  ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)

  (ชื่อย่อ) : B.Eng. (Mechatronics Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

4. โครงสร้างหลักสูตร

5. รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตระบบปกติ ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ สำหรับนิสิตระบบปกติ ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่กำหนดไว้ได้


2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐานกำหนดให้เรียน 46 หน่วยกิต
   2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต


2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 13 หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน

     สำหรับโปรแกรมปกติและสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

  2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

        กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

สำหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่ได้กำหนด จากรายวิชา ต่อไปนี้