แบบฟอร์มเอกสาร
  - ตัวอย่างภาระงาน
  - เอกสารแบบฟอร์มสรุปโครงการ (New)
  - เอกสารการรายงานผลการเดินทางไปราชการฯ
  - คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  - คำสั่ง
  - ประกาศ
  - หนังสือประทับตรา
  - บันทึกภายนอก (หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)
  - บันทึกข้อความภายในมหาวิทยาลัย
  - แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาตนเอง
  - แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558
  - หนังสือยืนยันการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  - แบบฟอร์มเอกสารการเสนอขออนุมัติโครงการ (แบบฟอร์มใหม่)
  - work program แนบตัวโครงการขออนุมัติ km
  - ไฟล์เอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปี 2562
  - วิธีการกำหนดเมทาเดตาให้กับเอกสารดิจิตอลไฟล์ pdf เพื่อเป็นตัวแทน (Agent) ในการสืบค้นจากเสิร์ชเอนจิน
  - วิธีการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (ระบบพิสูจน์ตัวตน MSU) เมื่อไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ