เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562  
  ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรับจ่ายเงินผ่านอิเล็คทรกนิกส์เพื่อไปสุู่สังคมไร้เงินสด  
  งด การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ  
  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเล่าเรียน  
  แนวปฏิบัติที่ดีในการขอเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  
 
  เพิ่มเติม..  
 
   
  กรมบัญชีกลาง  
  กรมกระทรวงการคลัง  
  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  งานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
     

 

 

 

Username
Password
 
 

 
         
         
งานการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3007
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th