ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุกรณีเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 688 รายการ (ครั้งที่ 2) ลว. 21 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงต่อเติมหลังคาลานกิจกรรมนิสิต วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 2 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาลานกิจกรรมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ตามเอกสารเลขที่ จ.001/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 13 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาลานกิจกรรมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ตามเอกสารเลขที่ จ.001/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 13 ส.ค. 2562
ร่างขอบเขตของงานและการการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงต่อเติมหลังคาลานกิจกรรมนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอนรายวิชา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการทำปริญญานิพนธ์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วีดีทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส


ปฏิทินกิจกรรม


ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

รายงานประจำปี

จุลสารวิศวกรรมศาสตร์