ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำและระบบประปาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2563 เลขที่ จ 001/2563 ลว. 8 พฤษภาคม 2563
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอัดรีดชนิดสกรูเดี่ยว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเลขที่ 005/2563 ลว. 15 เมษายน 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ค่าไขมันแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเลขที่ 004/2563 ลว. 14 เมษายน 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ค่าไขมันแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเลขที่ 001/2563 ลว. 13 มีนาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอัดรีดพร้อมชุดเป้าฟิล์มพลาสติกจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 1 เมษายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ค่าไขมันแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 27 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอนรายวิชา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วีดีทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส


ปฏิทินกิจกรรม


ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

รายงานประจำปี

จุลสารวิศวกรรมศาสตร์