ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่ามุมที่ผิวสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ซื้อชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 011/2562 ลว. 28 พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่3)
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณบอกตำแหน่งจากดาวเทียม GNSS จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการทำปริญญานิพนธ์ จำนวน 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการทำปริญญานิพนธ์ จำนวน 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ 011/2562 ลว. 28 พ.ย. 2561
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกสถานนีกดฝาชิ้นงาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขุดเก็บตัวอย่างและขนย้ายอุปกรณ์ประกอบการทำปริญญานิพนธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส ในโครงการศึกษาดูงานนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาชีวภาพ จำนวน 1 รายการ

วีดีทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส


ปฏิทินกิจกรรม


ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

รายงานประจำปี

จุลสารวิศวกรรมศาสตร์