รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 54/2563
รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 45/2563 ในตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 45/2563
ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่45/2563
รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 36/2563 ในตำแหน่งอาจารย์
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำและระบบประปาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2563 เลขที่ จ 001/2563 ลว. 8 พฤษภาคม 2563
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอัดรีดชนิดสกรูเดี่ยว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเลขที่ 005/2563 ลว. 15 เมษายน 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ค่าไขมันแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเลขที่ 004/2563 ลว. 14 เมษายน 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ค่าไขมันแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเลขที่ 001/2563 ลว. 13 มีนาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอัดรีดพร้อมชุดเป้าฟิล์มพลาสติกจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 1 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำและระบบประปา ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จำนวน 7 รายการ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ค่าไขมันแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 27 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอนรายวิชา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)

วีดีทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส


ปฏิทินกิจกรรม


ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

รายงานประจำปี

จุลสารวิศวกรรมศาสตร์