ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ค่าไขมันแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเลขที่ 001/2563 ลว. 13 มีนาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอัดรีดพร้อมชุดเป้าฟิล์มพลาสติกจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 1 เมษายน 2563
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอัดรีดชนิดสกรูเดี่ยว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเลขที่ 003/2563 ลว. 30 มีนาคม 2563
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอัดรีดพร้อมชุดเป้าฟิล์มพลาสติกจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเลขที่ 002/2563 ลว. 16 มีนาคม 2563
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ค่าไขมันแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเลขที่ 001/2563 ลว. 13 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอนรายวิชา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการทำปริญญานิพนธ์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วีดีทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส


ปฏิทินกิจกรรม


ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

รายงานประจำปี

จุลสารวิศวกรรมศาสตร์