ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ลว. 4 เม.ย. 2562
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่ามุมที่ผิวสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลว. 13 มี.ค. 2562
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ลว. 5 ก.พ. 2562
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒
ประะกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่ามุมที่ผิวสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง ลว. 4 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอนรายวิชา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการทำปริญญานิพนธ์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วีดีทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส


ปฏิทินกิจกรรม


ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

รายงานประจำปี

จุลสารวิศวกรรมศาสตร์