สรุปผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560


                                    วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561

ชื่อหลักสูตร
(1)       
ผลประเมิน
การศึกษา 2559
(2)
ผลการประเมิน
ตนเองปีการ
ศึกษา 2560
(3)
ระดับ
คุณภาพ
(4)
ผล
การประเมิน
คณะ
กรรมการฯ
(5)
ระดับ
คุณภาพ
(6)
วันที่
รับการ
ประเมิน
(7)

ระดับปริญญาตรี

1. วศ.บ.เครื่องกล 3.45 3.70 ดี 3.31 ดี 10 ก.ค.61
2. วศ.บ.โยธา 3.59 3.62 ดี 3.47 ดี 10 ก.ค.61
3. วศ.บ.ไฟฟ้า 3.84 3.65 ดี 3.46 ดี 9 ก.ค.61
4. วศ.บ.เมคาทรอนิกส์ 3.45 3.92 ดี 3.28 ดี 9 ก.ค.61
5. วศ.บ.สิ่งแวดล้อม 3.59 3.53 ดี 3.38 ดี 9 ก.ค.61
6. วศ.บ.ชีวภาพ 3.14 3.47 ดี 3.32 ดี 12 ก.ค.61
7. วศ.บ.การผลิต 3.07 3.53 ดี 3.08 ดี 10 ก.ค.61

ระดับปริญญาโท

1.วศ.ม.เครื่องกล 3.14 3.69 ดี 3.17 ดี 12 ก.ค.61
2.วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 3.14 3.54 ดี 3.01 ดี 11 ก.ค.61
3 วศ.ม.โยธา 3.29 3.54 ดี 3.31 ดี 10 ก.ค.61

ระดับปริญญาเอก

1. ปร.ด.เครื่องกล 3.22 3.70 ดี 3.16 ดี 11 ก.ค.61
2. ปร.ด.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 3.03 3.55 ดี 3.02 ดี 12 ก.ค.61
3. ปร.ด.โยธา 3.29 3.55 ดี 3.53 ดี 13 ก.ค.61
สรุปผลคะแนนการประเมินภาพรวม 3.33 3.61 ดี 3.27 ดี

ผลการประเมินด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 "ระดับหลักสูตร"

ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 - 2560 “ระดับคณะ”

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2560 (ผลประเมินรายตัวบ่งชี้ ป.1) “คณะวิศวกรรมศาสตร์”

ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน (ป.2) ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2560

ผลการประเมินคำรับรองปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ 2554 – 2560

สรุปผลประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามยุทธศาสตร์