ประวัติความเป็นมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมิติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสาคาม ว่าด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548 โดยได้รับการจัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไม่เป็นส่วนราชการมีหน้าที่จัดการศึกษาทำนองเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินงานในรูปแบบการบริหารที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุด

ทำเนียบคณบดี


   ปี 2542 - 2544 ศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อินทรานนท์ คณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ชื่อเดิม)


   ปี 2544 - 2549 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ราชบัณฑิต


   ปี 2549 - 2555 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล


   ปี 2555 - 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช


   ปี 2559 - 2563 ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง


   ปี 2563 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป


ที่ตั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในพื้นที่ 15,000 ตารางเมตร

โทรศัพท์ : 0-4375-4321 – 40 ต่อ 3011 – 3015

โทรสาร : 0-4375-4316

โฮมเพจ : http://www.engineer.msu.ac.th

สีประจำคณะ : สีเลือดหมู

     

ตราประจำคณะ