ปรัชญา


สร้างสรรค์ยอดบัณฑิต     สมนามสิทธิ์ "ตักสิลา"์


งานวิจัยให้ก้าวหน้า       ใส่ใจหาทรัพย์มนุษย์

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ งานวิจัยหลากหลาย และบริการวิชาการมีมาตรฐานเป็นเลิศ

ค่านิยมองค์กร

Ethics - จริยธรรมนำหน้า

Excellence - นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

Enchancement - เกิดผลเพิ่มพูลคุณภาพบุคลากร

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและประเทศ

2. เชื่อมโยงวิชาการในระดับนนาชาติเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสั่งสมเป็นความรู้ขององค์กรแบบบูรณาการ

3. พัฒนาระบบการศึกษาและบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

4. พัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็ฯเลิศทางวิชาการ

5. สร้างสรรค์ และสั่งสมทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้อันอุดม ประกอบด้วยคุณธรรม

6. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

อัตลักษณ์นิสิต

"สู้งาน ทำเป็น เด่นคุณธรรม"