ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 9/2561

          วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN ? 204 ฝ่ายงานพัฒนาบุคลกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 9/2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อครบองค์ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป