ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561

     วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวเปิดการประชุม คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไป