ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2561

         วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม EN-213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวเปิดการประชุม คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไป