ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กพร. 61

         วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิดา ชัยมูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดการประชุม ผู้บริหารหรือตัวแทนได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไป