บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการรับปริญญาบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและกล่าวต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต และกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเช้าได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกซ้อมย่อยตามห้องต่างๆ โดยมีอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาพร้อมเจ้าหน้าที่ และนิสิตต้นแบบ ร่วมทำการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ภาคบ่ายได้รวมกันฝึกซ้อม ณ ห้องประชุมอินทรานนท์ EN-217 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 381 คน