ร่วมเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3ของสภากาชาดไทย

         วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี พ.ศ. 2559 ? 2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ และสุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 1,012 ราย ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช รองคณบดีฝ่ายอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะฯ เข้ารับพระราชทาน ประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 ของสภากาชาดไทยเพื่อแสดงความขอบคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
         เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 มีโรงพยาบาลในการดูแลจำนวน 59 โรงพยาบาล มีความต้องการโลหิตจำนวน 5,000 ยูนิตต่อเดือน โดยสามารถหาโลหิตได้จำนวน 2,500 ถึง 3,000 ยูนิต ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ไปบริจาคโลหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ , สาขาบริการโลหิต และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัด , ในส่วนของกรุงเทพมหานคร บริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 4300 , 0 2263 9600 ถึง 99 ต่อ 1101 , 1760 และ 1771