งานราตรีสีเลือดหมู ประจำปีการศึกษา 2561

         วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าป้ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สโมสรนิสิตและฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการราตรีสีเลือดหมู ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวให้โอวาสและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต และเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ ภายในงานมีการแสดงของนิสิตชุดที่1 และชุดที่2 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีสำหรับนิสิตผู้ได้รับทุนภูมิพล และบัณฑิตที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ทำให้เกิดความรักและหวงแหนในสถาบันของตนเอง และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นิสิตปัจจุบัน และบัณฑิต