ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน

     วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน จากสำนักตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ นางสาวอนันตรา คำระกาย ,นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยโวหาร ,นางสาวปิยธิดา เจริญโชติกร และนางสาวบุญญลักษณ์ สมบูรณ์ ในการนี้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพูดคุยให้ข้อมูล และเสนอเอกสารกับคณะผู้ตรวจสอบภายในเพื่อประกอบการตรวจทานและประเมินต่อไป