โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

     วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องโพธิวิศว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานวิชาการได้ดำเนินการจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
      โดยมีการแบ่งกลุ่มรับฟังการบรรยายและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดำเนินการจัดการความรู้และระดมความคิดเห็น สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบในหัวข้อ ผู้สอนที่มีคุณภาพ วิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์ กลุ่มที่ 2 รับผิดชอบในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนและการดูแลนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล กลุ่มที่ 3 รับผิดชอบหัวข้อ เนื้อหารายวิชากับ มคอ.3 และ มคอ.5 วิทยากรคือ อาจารย์ ดร.อิสระ ธานี กลุ่มที่ 4 รับผิดชอบหัวข้อ สิ่งอำนวยความสะดวกกับการเรียนการสอน วิทยากรคือ อาจารย์ ดร.อัณศยา ท่อนโพธิ์ กลุ่มที่ 5 รับผิดชอบหัวข้อ การประเมินผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ด้วงคำจันทร์
      นอกจากนี้มีการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นอภิปรายผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกำหนดรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ร่วมกัน