ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

     วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไป