สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตเพื่อกู้ยืม กยศ. (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม EN-213 งานกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตเพื่อกู้ยืม กยศ. (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้จำนวน 56 คน