โครงการบริการวิชาการหลักสูตรเพื่อชุมชน งบประมาณ ปี 2562

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตรเพื่อชุมชน งบประมาณ ปี 2562 เทคโนโลยีการผลิตข้าวฮางงอก
ในการนี้ขอบพระคุณกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุนทุนเผยแพร่ และมอบชุดอุปกรณ์การเร่งแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกสำหรับการผลิต ไว้ให้กับชุมชนไว้ใช้งาน และขอบคุณ คุณโกวิทย์ กลางนอก นักส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ที่ได้ประสานงาน อำนวยความสะดวก จนทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี