โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและข้อพึงระวังระบบไฟฟ้าสำหรับโรงสีข้าวชุมชน

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชดำริ บ้านหนองเผือก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัด "โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและข้อพึงระวังระบบไฟฟ้าสำหรับโรงสีข้าวชุมชน" นำโดย รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มี รศ.ดร.วรวัตน์ เสงี่ยมวิบูลย์ ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช ร่วมเป็นวิยากรในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน และชาวบ้านครั้งนี้