โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานหลักสูตรรายสาขา

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม EN 213 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ งานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานหลักสูตรรายสาขา (การวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีงบประมาณ 2562) โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ซึ่งได้เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งคณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
โดยทั้งหมดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯทั้งสิ้น เพื่อให้การวิพากษ์หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการ ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ตลอดจนส่งผลให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย