นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15

วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการและงานประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สาขาบริการวิชาการ และ โครงการฟื้นฟูสืบสานบุญประเพณีการทำขวัญข้าว สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานต่อไป