โครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโพธิวิศว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสัมภาษณ์งาน นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะบุคลิกภาพ การพูด การตอบคำถามในการสัมภาษณ์ เสริมสร้างความมั่นใจ และบุคลิกภาพที่ดีให้กับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ