พิธีลงนามอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีลงนามการอนุญาตใช้สิทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง และ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัทอาทิตย์จักรกล จำกัด ซึ่งจัดโดยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานถึงที่มาของพิธีลงนาม และรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวเปิดพิธีลงนามดังกล่าวในครั้งนี้
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา จากผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ได้ดำเนินการโครงการ กิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ และเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่บุคลากรต่อไป