โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการโครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในวันนี้ อีกทั้งยังมีการเสวนาเกี่ยวกับการทำงานวิจัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
สำหรับโครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นโครงการที่ทางคณะฯได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยโครงการสัมมนานิสิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เกิดการพบปะระหว่างนิสิตและคณาจารย์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานและทำวิจัย ซึ่งนิสิตสามารถจะนำความรู้ แนวคิด และวิธีการทำงานของท่านไปปรับใช้ได้ต่อไป อันจะนำไปสู่การทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ตลอดจนสำเร็จการศึกษาได้ ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรฯกำหนด
ทั้งนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นิสิต ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการ และด้านการวิจัย และอีกทั้งยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์