แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิศวกรรมโยธา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมโยธาได้ดำเนินโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีงบประมาณ 2563 นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อ ประสบการณ์งานสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ วิทยากรโดย นายณัฐพงษ์ สุวรรณไตร วิศวกรโยธา บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมโยธา