ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ผู้รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ
ได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไป