ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม EN204 ฝ่ายงานพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563
โดยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ผู้รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน
เมื่อครบองค์ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป