สอบสัมภาษณ์โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (การรับด้วย Portfolio)

วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (การรับด้วย Portfolio)
โดยคณาจารย์แต่ละสาขาวิชาในการร่วมสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้