ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ผู้รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไป