ขอแสดงความยินดีกับนายพงษ์นรินทร์ ไชยเพ็ชร ที่ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนายพงษ์นรินทร์ ไชยเพ็ชร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2562 จากนายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง