อบรมเชิงปฏิบัติการ The 4th UNITED Erasmus MSU training

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ The 4th UNITED Erasmus MSU training
ภายใต้โครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ Engineering Knowledge Transfer Units to Increase Student?s Employability and Regional Development (UNITED)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหน่วยถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมยานยนต์ในสถาบันการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการได้งานทำของนิสิตและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เยอรมนี อิตาลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ไทย
โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนตลอดโครงการจากสหภาพยุโรป (European Commission) ภายใต้กองทุน Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE)
ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดโครงการในช่วงระหว่าง 10-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) จ.ขอนแก่น และ บริษัท อธิพงษ์ มอเตอร์ จำกัด จ.อุดรธานี
และดำเนินการความร่วมมือระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564