โครงการส่งเสริมความร่วมมือให้มีอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมีส่วนร่วมในการสอน/การวิจัย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือให้มีอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมีส่วนร่วมในการสอน/การวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr.Kaoru Yamamoto และ Professor Dr.Yasuhiro Matsubara จาก National institute of Technology-Kurume College ประเทศญี่ปุ่น
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "อุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้เหล็กหล่อทนการสึกหรอในเชิงอุตสาหกรรม " และ "การทำวิจัยและการให้ทุนเพื่อทำการวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สำหรับนิสิต และสร้างเครือข่ายการศึกษาและแนวทางการวิจัยและความร่วมมือกับสถานประกอบการและองค์กรภายนอก