ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ผู้รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไป