ร่วมแสดงความยินดีในพิธี รับ-ส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับ-ส่งมอบงาน
และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คนใหม่ และร่วมขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล คณบดีคนเก่า
โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานและร่วมเป็นพยานในพิธี รับ-ส่งมอบงานในครั้งนี้